Hoofdstuk 1

Algemene inleidende bepalingen

Inleiding, artikel 1 en 2

 • Cao-partijen zijn op 10 maart 2022 tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe Cao Apotheken 2021-2024. De afspraken zijn opgenomen in deze cao.

  'Gemoderniseerde' cao
  Partijen hebben in goede harmonie besloten de cao te moderniseren. Onderwerpen zijn geactualiseerd en er is ruimte gemaakt voor de dienstapotheek in een afzonderlijk hoofdstuk van de cao.

  Loonsverhogingen
  In deze cao zijn structurele loonsverhogingen afgesproken. Bij de bepaling van de hoogte van deze structurele verhogingen is rekening gehouden met verschillende fluctuerende elementen. De Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is in het gesprek tussen cao partijen over de structurele loonsverhogingen ook aan bod gekomen. Voor de huidige looptijd van de caozijn op dit moment de volgende salarisverhogingen afgesproken:

  • Per 1 juli 2022 worden de salarissen verhoogd met 2,5%;
  • Per 1 juli 2023 worden de salarissen verhoogd met 2,5%.

  Daarnaast krijgt iedere werknemer die op 1 december 2022 onder de werkingssfeer van de cao valt een eenmalige uitkering ter hoogte van € 300,-bruto. Deze eenmalige uitkering zal naar rato van de omvang van het dienstverband betaalbaar worden gesteld door de werkgever waar de werknemer op 1 december 2022 in dienst is. Hierbij is het parttime percentage van de werknemer van toepassing zoals dat geldt op 1 december 2022. De uitbetaling zal plaatsvinden in de maand december 2022. De uitkering maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevendsalaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag of enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag.

  Duurzame inzetbaarheid
  Partijen zijn overeengekomen dat na het afsluiten van de Cao Apotheken 2021-2024 er een onderzoek gaat plaatsvinden inzake de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers vallend onder deze cao. Partijen hebben zich gecommitteerd om met de uitkomsten van dit onderzoek afspraken te maken.

 • Het in deze overeenkomst bepaalde is van toepassing op de werkgever en de werknemer zoals omschreven in artikel 2.

 • In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
  a.werkgever:
  1.iedere natuurlijke of rechtspersoon, (personen)vennootschap of iedere andere onderneming die een apotheek in Nederland exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigdin een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichtingter exploitatievan dat gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigdis en participeertin het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of deapotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, een en ander voor zover binnen de apotheek de totale bruto-omzet over een kalenderjaar voor 50% of meer wordt gegenereerd uit de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet).
  2.iedere natuurlijke of rechtspersoon, (personen)vennootschap of iedere andere onderneming die een apotheek in Nederland exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheekvan een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van het gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, ongeacht de hoogte van de totale bruto-omzet over een kalenderjaar van de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) en waarop geen andere cao van toepassing is.

  b.werknemer:
  1.natuurlijk persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de genoemde werkgever in sub a, met uitzondering van de werknemer die in het bezit is van het diploma van apotheker.
  2.natuurlijk persoon die in dienst is bij een werkgever, die een drogisterijbedrijf uitoefent, zoals bedoeld inde Cao Drogisterijbranche en die de functie van apothekersassistent, als bedoeld in deGeneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuweGeneesmiddelenwet) uitoefent.
  3.natuurlijk persoon die op grond van de leden 1 of 2 onder het begrip werknemer valt, maar die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, daarvan eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Ingeval nadien een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, dan is de AOW-er ook werknemer in de zin van artikel 2 sub b onderdeel 1 of 2 en zijn de bepalingen van deze cao van toepassing behoudens voor zover in de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd (in werking getreden per 1 januari 2016, Stb. 2015, 376) van de cao afwijkende bepalingen zijn opgenomen. In dat geval gelden de wettelijke bepalingen in plaats van ter zake geldende bepalingen uit deze cao.
   
  c.stagiair:
  een stagiair loopt stage op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geenwerknemer in de zin van de cao en wordt niet formatief ingezet.

  d.uitzendkracht:
  persoon die op basis van een uitzendovereenkomst, niet zijnde een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:692 BW, arbeid verricht bij de sub a genoemde werkgever.

  e.openbare apotheek:
  een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan welalleen ter hand worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden.

  f.dienstapotheek:
  een openbare apotheek die tijdens de avond, de nacht, het weekend en feestdagen geopend is voor spoedeisende farmaceutische zorg in de regio en die, overeenkomstig afspraken met zorgverzekeraars over de farmaceutische spoedzorg, een speciaal tarief voor de farmaceutische spoedzorg kan declareren voor het ter hand stellen van geneesmiddelen op recept tijdens de avond, de nacht, het weekend en feestdagen.

  g.ziekenhuisapotheek:
  een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin ten behoeve van de in een ziekenhuisopgenomen patiënten geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve vanterhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand worden gesteld en daartoe invoorraad worden gehouden.

  h.recept:
  een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel36, veertiende lid, van de Wet opde beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG,Wet van 11 november 1993, Stb. 655)) dan wel een daartoe in een andere lidstaat bevoegdeberoepsbeoefenaar, opgesteld document waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel61, eerste lid van de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling vaneen nieuwe Geneesmiddelenwet), een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam ofmerknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruikter hand te stellen aan een te identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de desbetreffendeberoepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat eendaartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan vaststellen.

  i.werkdag:
  de dagen, met uitzondering van de zondag en de feestdagen, van maandag tot en met zaterdag.

  j.werkweek:
  aantal dagen, waarop in een kalenderweek, gedurende de gemiddelde contractuele arbeidsduur, arbeid wordt verricht, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1.

  k.dienst:
  de periode waarin een werknemer geacht wordt werkzaamheden te verrichten voor de werkgever.

  l.zorgvraag:
  -elke afleveringal of niet op recept, met dien verstande dat meerdere afleveringentegelijkertijd door een werknemer aan dezelfde persoon gedaan, als één zorgvraag worden beschouwd;
  -een telefonische mededeling van een arts die niet wordt gevolgd door een aflevering;
  -een telefonisch zorg gerelateerd inhoudelijk advies aan een patiënt dat niet gevolgd wordt door een aflevering.

  m.vakantiedag:
  een vrije dag, welke overeenkomstighet bepaalde in artikel44lid 1 en 2 in de Cao Apotheken een opbouwwaarde van 7,2 uur vertegenwoordigt en welke wordt opgenomen voor het aantal uren, waarop men volgens rooster werkzaam is.

  n.feestdagen:
  Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (in elk lustrumjaar:2025, 2030, etc.), Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Kerstavond vanaf 16:00 uur, Oudejaarsavond vanaf 16:00 uur en andere als zodanig door de overheid aangewezen nationalefeest-en gedenkdagen, en ook de bijzondere feest-en gedenkdagen door de werkgever aangewezen.

  o.maandsalaris:
  het in bijlage 1, artikel 6 lid 1 tot en met 7, artikel 8 en artikel 9 vastgestelde salaris van de werknemer. p.uurloon: het voor de werknemer geldende maandsalaris, vermenigvuldigd met 12 en gedeeld door 52 maalgemiddelde contractuele arbeidsduur aantal arbeidsuren per week van de desbetreffende werknemer.
   
  q.bruto maandsalaris:
  het voor de werknemer geldende maandsalaris vermeerderd met de geldelijke vergoedingen vooronregelmatigheid uit de artikelen 22 tot en met 24, 25, 29, 36 tot en met 38en 41, doch exclusief de geldelijke overwerkvergoeding.

  r.jaarsalaris:
  som van de bruto maandsalarissen verstrekt in de maanden januari tot en met december van enigjaar verhoogd met de vakantietoeslag uit artikel 7.s.relatiepartner:
  1.de partner waarmee werknemer gehuwd is,
  2.de partner waarmee werknemer een geregistreerd partnerschap heeft, of
  3.degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft. Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijkehuishouding voeren met het oogmerk duurzaam samen te wonen, ditmet uitzondering vanbloedverwanten in de eerste graad.

  t.periodiek:
  het verschil tussen twee opeenvolgende treden in een salarisschaal.

  u.functionele schaal:
  per functie is er een functieschaal die bestaat uit diverse treden. De functionele schaal begint bij trede 0. Op basis van de genoten opleiding en relevante werkervaring binnen de functie, deelt werkgever de werknemer in. v.jeugdschaal:salarisschaal voor jeugdigen in de leeftijdvan 15 tot en met 17 jaar voorafgaand aan defunctioneleschaal.

  w.dienstjaar: een diensttijd van 12 maanden.

  x.diensttijd:
  de tijd gedurende welke de werknemer in de apotheek werkzaam is geweest, ongeacht het aantal arbeidsuren per kalenderweek. Deze diensttijd hoeft niet bij één en dezelfde werkgever te zijn doorgebracht, maar dient wel aaneengesloten te zijn met tussenpozen van 6 maanden of minder.

  y.in overleg:
  als partijen overleg hebben gevoerd met hoor en wederhoor, waarbij partijen samen tot overeenstemming zijn gekomen.

  z.na overleg:
  als partijen overleg hebben gevoerd met hoor en wederhoor, waarbij na het overleg geen overeenstemming bereikt hoeft te zijn.

  aa.cao secretariaat:
  De KNMP (knmp.nl)is door cao partijenbelast met het secretariaat van de Cao Apotheken. De KNMP is geen partij bij deze cao.

  bb.gemiddelde contractuele arbeidsduur:
  de in de arbeidsovereenkomst of een addendum hierop schriftelijk tussen werkgever en werknemer afgesproken uren die gemiddeld per periode worden gewerkt.

  cc.register van Gevestigd Apothekers:
  het door het Staatstoezicht op de volksgezondheid ingestelde register van gevestigdeapothekers