Hoofdstuk 6

Dienstapotheek

Artikel 35 t/m 43

  1. Dit hoofdstuk is specifiek op de dienstapotheek van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit deze cao en bepalingen in dit hoofdstuk, dan prevaleert de bepaling zoals opgenomen in dit hoofdstuk voor de dienstapotheek.
  2. De artikelen 22, 23, 24, 28, 29, 33 en 34 uit deze cao zijn op de dienstapotheek niet van toepassing en worden vervangen door de equivalente bepalingen van respectievelijk de artikelen 36, 37, 38, 40, 41, 42 en 43.
  3. Voor de dienstapotheek geldt dat de gebruikelijke diensten in de avond, nacht en op zon-en feestdagen plaatsvinden.
  1. De werkzaamheden overdag worden verricht tussen 08.00 uur tot 18.00 uur.
  2. Een werknemer werkt maximaal 9 uur per dienst. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uurheeft in elke aangesloten periode van 24 uur. De rusttijd mag eenmaal in elke periode van 7 maal 24 uur worden ingekort tot tenminste 8 uur, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengt.
  3. De werkzaamheden op zaterdag ineen kalenderjaar wordt zo gelijkelijk mogelijk verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende werknemers. Per werknemer wordt in beginsel niet meer dan twee zaterdagen per maand en 20 zaterdagen per kalenderjaar gewerkt, tenzij werknemer meer zaterdagen wenst te werken. In dat geval komen werknemer en werkgever dit schriftelijk overeen.
  4. De werkzaamheden op zondag in een kalenderjaar wordt zo gelijkelijk mogelijk verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende werknemers. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer op ten minste 13 zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken geen arbeid verricht.
  5. Werken op zondag en op de in artikel 2 sub ngenoemde feestdagen tussen 00:00 uur en 24:00 uur wordt per uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
  6. Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de dagdienst op zondag en op de in artikel 2 sub ngenoemde feestdagen is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 75% op het uurloon. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor deze dagdienst ingeroosterd is geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  7. Per dienst, exclusief de uren waarop een bereikbaarheidsdienst wordt gedaan, zullen ten minste 2 werknemers zoals bedoeld in artikel 2 sub b ten eerste, die de functie van apothekersassistent uitoefenen c.q. farmaceutisch gediplomeerden (apothekers) in de apotheek aanwezig zijn in verband met controle, veiligheid en dergelijke. Tijdens het eerste halfuur na opening en het laatste halfuur voor sluiting van de apotheek tijdens de dagdienst dienstapotheek, zullen ten minste 2 werknemers zoals bedoeld in artikel 2 sub b ten eerste, die de functie van apothekersassistent uitoefenen c.q. farmaceutisch gediplomeerden (apothekers) in de apotheek aanwezig zijn.
  1. De werkzaamheden in de avond worden verricht tussen 18:00 en 24:00 uur.
  2. De werkzaamheden in de avond op maandag tot en met zaterdag worden vergoed met een toeslag van 25% op het uurloon.
  3. De werkzaamheden in de avond op zondag of op de in artikel 2 sub n genoemde feestdagen, wordenper uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
  4. Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de avonddienst is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 50% op het uurloon. Met inachtneming van de oude regeling geldt op zaterdag als overgangsregeling dat de toeslag na 1 april 2007 75% op het uurloon bedraagt. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor de avonddienst is ingeroosterd geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  1. De werkzaamheden in de nacht worden verricht tussen 00.00 tot 08.00 uur.
  2. De onafgebroken rusttijd voorafgaand en volgend op weken in de uren in de nacht bedraagt minimaal 14 uur.
  3. Na een reeks van 3 of meer nachten waarin werkzaamheden zijn gedaan, zal de werknemer minimaal 48 uur niet worden ingeroosterd voor werkzaamheden.
  4. Indien de werknemer arbeid geheel of gedeeltelijk in de nacht verricht, geldt dat de werkzaamheden zich niet over meer dan 10 uur mogen uitstrekken.
  5. De werknemer mag maximaal 5 achtereenvolgende nachten werkzaamheden worden opgedragen. De onafgebroken rusttijd na een reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachten waarin werkzaamheden zijn verricht bedraagt ten minste 48 uur.
  6. In een periode van 13 weken mag de werknemer maximaal 25 maal werkzaamheden in de nacht worden opgedragen.
  7. De werkzaamheden in de nacht worden per uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
  8. Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de nachtdienst is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 75% op het uurloon. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor nachtdienst is ingeroosterd geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  1. Indien bij het centraliseren van diensten in de avond-, nacht-en weekenduren in een dienstapotheek c.q. een 24-uurs apotheek werknemers geconfronteerd worden met het vervallen van verrichtte diensten en als gevolg hiervan een substantiële achteruitgang ondervinden in hun salaris, dan worden deze werknemers voor deze achteruitgang gecompenseerd.
  2. De compensatie geschiedt middels een driejarige afbouwregeling. Per jaar wordt met 1/3de van de substantiële achteruitgang afgebouwd. Het eerst jaar bedraagt de compensatie 100%, 2e jaar 66% en het derde, tevens laatste jaar, 33%. Vanaf het vierde jaar ontvangt de werknemer geen compensatie meer.
  3. Als voorwaarde voor deze compensatie geldt dat de werknemer geen alternatief voor uitbreiding van de gemiddelde contractuele arbeidsduur in de apotheek of voor het verrichten van diensten elders aangeboden heeft gekregen. Indien de werkgever de werknemer een passend en redelijk alternatief heeft aangeboden en de werknemer dit alternatief niet heeft geaccepteerd, dan heeft de werknemer geen recht op compensatie. Onder een passend en redelijk alternatief wordt verstaan een urenuitbreiding van maximaal 11% van de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
  4. Bij onenigheid over de vergoeding in tijd of geld voor de substantiële achteruitgang of over de invulling van de nieuw te verrichten contractuele uren kan de werknemer en/of werkgever zwaarwegend advies vragen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 56.
  1. De vergoedingen zoals genoemd in de artikelen36 tot en met 38 worden in lid 2 compact weergegeven. Dit overzicht laat onverlet dat er aanspraak kan bestaan op overgangsregelingen zoals genoemd in de artikelen36 tot en met 38.
  2. De vergoedingen voor werkdagen, zon-en feestdagen in de dienstapotheek zijn als volgt:
     08.00 uur - 18.00 uur 18.00 uur - 24.00 uur 00.00 uur - 08.00 uur
   Maandag 100% 125% 150%
   Dinsdag 100% 125% 150%
   Woensdag 100% 125% 150%
   Donderdag 100% 125% 150%
   Vrijdag 100% 125% 150%
   Zaterdag 100% 125% 150%
   Zondag 150% 150% 150%
   Feestdagen 150% 150% 150%
  3. Bij het berekenen van de vergoeding voor eendienst geldt de hoogste vergoeding. Toeslagen zijn niet cumulatief.
  4. Indien een werknemer werkzaamheden verricht die overlopen in een tijdvak waarop een ander vergoedingspercentage van toepassing is, geldt het percentage overeenkomstig de uren waarop de werkzaamheden worden verricht. Er kunnen per dienst dus meerdere toeslagen van toepassing zijn.
  5. De vergoeding voor het werken op een moment waarop een toeslag van toepassing is kan in plaats van een toeslag op het uurloon bestaan uit vergoeding in vrije tijd. De werkgever en werknemer komen vooraf tot overeenstemming over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/of geld. Bij het ontbreken van overeenstemming heeft de werknemer de keuze over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/of geld, rekening houdend met de indeling van de roosters. De werknemer maakt vooraf per kalenderjaar de keuze aan de werkgever kenbaar.
  1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een tijdruimte tussen twee elkaar opvolgende diensten of tijdens de pauze, waarin de werknemer gedurende een bepaalde periode in zijn/haar vrije tijd verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.
  2. Een bereikbaarheidsdienst kan slechts worden opgedragen indien de aard van de arbeid het noodzakelijk maakt dat de werknemer een bereikbaarheidsdienst wordt opgedragen en dit door het op een andere wijze organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen. De bereikbaarheidsdienst is uitsluitend bedoeld voor tijden waarop geen of nagenoeg geen zorgvragen verwacht worden.
  3. Als er een bereikbaarheidsdienst wordt verricht, besteedt werknemer maximaal 13 uur aan de afhandeling van zorgvragen per periode van 24 uren. Voornoemd maximum geldt, inclusief de op de bereikbaarheidsdienst aansluitende dienst. Hierbij wordt de maximale duur van de dienst in acht genomen. De werknemer verricht in elke periode van 26 weken ten hoogste gemiddeld 45 uren arbeid per week. Alle uren binnen een bereikbaarheidsdienst –zowel het werk uit oproep en de uren van verplicht aanwezig zijn –tellen als arbeidstijd voor bepaling van het maximum toegestane aantal te werken uren.
  4. In elke periode van 4 weken mag de werknemer in twee weken bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  5. De werknemer mag in elke aaneengesloten periode van een week 3 maal een bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  6. De werknemer mag in elk kwartaal 26 maal een bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  7. De onafgebroken rusttijdvoorafgaand en volgend op een bereikbaarheidsdienst bedraagt minimaal 11 uur, welke rusttijdeenmaal per week mag worden ingekort tot 8 uur indien, nadat een dergelijke inkortingvan de rusttijdheeftplaatsgevonden, de daarop volgende onafgebroken rustperiode ten minste 11 uur bedraagt en wordt verlengd met ten minste het aantal uren dat de voorafgaande onafgebroken rustperiode minder bedraagt dan 11 uren (bereikbaarheidsdiensten van maximaal 24 uren kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld). Daarnaast kent een week met bereikbaarheidsdiensten ten minste één onafgebroken rusttijdvan 24 uren.
  8. De vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst bedraagt per uur 25% van het uurloon en daarbij per zorgvraag 1 uur vrij.
  9. Indien tijdens een bereikbaarheidsdienst tussen 00.00 uur en 08.00 uur er 3 of meer zorgvragen plaatsvinden dan wordt deze dienst voor zover het rusttijden, pauzes en vergoedingen betreft, beschouwd als werken in de nacht.
 • Aan een werknemer van 55 jaar en ouder kan slechts met diens instemming werkzaamheden in de nacht of een bereikbaarheidsdienst gedurende de uren van 00.00 tot 08.00 worden opgedragen.

 • De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. De zwangere werknemer kan niet verplicht worden arbeid te verrichten tussen 00.00 uur en 08.00 uur. De zwangere werknemer heeft het recht arbeid te verrichten in een bestendig en regelmatig arbeids-en rusttijdenpatroon.