Menu
Menu

FAQ Corona

Corona algemeen

 • Je mag van jouw werkgever verwachten dat hij zorgt voor een veilige werkplek. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De kosten voor eventuele middelen zoals zeep en papieren handdoekjes zijn dan ook voor rekening van jouw werkgever. Vraagt jouw werkgever om zelf (beschermings)middelen te kopen, dan kun je de kosten bij jouw werkgever declareren.
  Per 5 mei kunnen ook apotheekmedewerkers zich laten testen. Normaal gesproken is het testen de verantwoordelijkheid van jouw werkgever, maar in deze uitzonderlijke situatie is besloten het testen door de GGD te vergoeden uit het Openbare Gezondheidsbudget.
  Had je in een eerder stadium (lichte) coronaklachten en heb je jezelf voor 5 mei al laten testen bij de huisarts? Dan worden de kosten helaas niet vergoed en wordt het door jouw zorgverzekeraar met jouw eigen risico verrekend.
  Omdat de stelregel is dat normaal gesproken het testen de verantwoordelijkheid van de werkgever is én als het op verzoek van jouw werkgever is geweest, ga dan met jouw werkgever in gesprek en overleg met hem de kosten voor de rekening. Vermoedelijk zal jouw werkgever de kosten voor het testen voor zijn rekening nemen.

 • Het ministerie adiviseert iedereen met klem de richtlijnen van het RIVM te volgen. Het is echter geen verplichting en dat betekent dat je de 1,5 meter-afstandsmaatregel niet kunt afdwingen. Je hebt hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.
  Jouw werkgever is volgens de ARBO-wet wel verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en daarbij hoort dat jouw werkgever de kans op besmetting zo klein mogelijk dient te maken. Je mag dus van jouw werkgever wel verwachten dat hij voldoende voorzorgs- en hygiënemaatregelen neemt en middelen hiertoe aanschaft. Kies je ervoor om (aanvullende) middelen zelf aan te schaffen, dan kun je de kosten bij jouw werkgever declareren.

  Als je van mening bent dat de 1,5 meter-afstandsmaatregel niet goed in acht wordt genomen op je werkplek, kun je elkaar hierop aanspreken of kun je jouw werkgever vragen hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen.

  Let op:
  Als de 1,5 meter-afstandsmaatregel nog niet wordt gehanteerd nadat je jouw werkgever hierop hebt aangesproken, en je besluit niet op het werk te verschijnen zonder dat je werkgever daarmee heeft ingestemd, geldt dit als werkweigering. Wees hierop bedacht!

  Je kunt wel een melding doen bij de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging, als deze in jouw organisatie aanwezig is. De OR of PVT kan met jouw werkgever in gesprek gaan en de situatie met hem bespreken. Tenslotte heeft de OR de taak om te controleren of de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn.

  Je kunt hierover ook de vakbond benaderen. De vakbond kan dan namens jullie een dringende mail sturen aan jouw werkgever.

 • Vanaf 5 mei komen ook apotheekmedewerkers en apothekers in aanmerking voor het testen bij COVID-19 klachten. Je kunt je laten testen bij de GGD na te zijn beoordeeld door de bedrijfsarts of een andere betrokken arts. Is er geen (bedrijfs)arts beschikbaar? Dan is de GGD bereid ook jouw beoordeling op zich te nemen.

  Voor het testen gelden de volgende uitgangspunten:
  Je hebt symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en je verleent directe zorg aan een patiënt/cliënt.

  Vergoeding

  Normaal gesproken is het testen de verantwoordelijkheid van jouw werkgever, maar in deze uitzonderlijke situatie is besloten het testen door de GGD te vergoeden uit het Openbare Gezondheidszorgbudget.

  Tot de uitslag bekend is

  • Bij koorts: blijf thuis;
  • Geen koorts: blijf zoveel mogelijk thuis. Je kunt in overleg met jouw werkgever werken met persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen.

  Als de testuitslag bekend is

  • De test is negatief: je kunt aan het werk als je de algemene hygiënemaatregelen naleeft;
  • De test is positief: blijf thuis tot minimaal 7 dagen na het starten van de symptomen, EN je 48 uur koortsvrij en minimaal 24 uur symptoomvrij bent.

  Je krijgt de uitslag via e-mail van de GGD of de arts die jouw beoordeling heeft gedaan.

 • Als je een patiënt helpt die het codewoord ‘Masker 19’ uitspreekt, is dit voor jou het signaal dat deze patiënt een vorm van huiselijk geweld wil melden. Bewust een kort en duidelijk woord, zodat direct overgegaan kan worden tot de reguliere vragen en is de kans beperkt dat een geweldpleger het hoort.

  Om dit goed aan te pakken, heeft het ministerie samen met betrokken partijen gewerkt aan een goed lopend vervolgproces zodra jou deze melding bereikt.

  Dit kan zijn via een patiënt aan de balie, als je de telefoon opneemt of als je medicijnen bezorgt (tijdelijk) of bezorger bent.

  Voor alle situaties heeft de KNMP inmiddels 3 stroomschema’s ter beschikking gesteld, waarin de vervolgstappen schematisch worden weergegeven.

  Klik hieronder om de stroomschema’s te bekijken:

  Proces Apotheekteam aan de balie
  Proces Bezorgers
  Proces Apotheekteam aan de telefoon

  Heb je behoefte aan meer advies over hoe te handelen bij een melding kun je contact opnemen met de KNMP via coronavirus@knmp.nl of met Veilig Thuis via 0800-2000.

 • Heb je vragen over het coronavirus, heb je klachten en wil je snel weten of je mogelijk besmet bent? Meld je dan aan voor de corona check!

  De check is een onderdeel van een al bestaande app binnen de ziekenhuizen en is gratis. Hiermee is te achterhalen of je mogelijk besmet bent. Een medisch team achter de app beoordeelt de ingegeven gezondheidsproblemen: hoe vaak je hoest, of je kortademig bent en wat je temperatuur is. Binnen 48 uur volgt de uitkomst of advies.

  Wat heb je minimaal nodig:

  • Een smartphone of tablet;
  • Hierop beschikken over Android versie 7 of hoger of iOS versie 12 of hoger;
  • Een koortsthermometer.

  Na het aanmelden ontvang je binnen enkele minuten een e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres met verdere instructies over hoe je de app kunt downloaden.

  Omdat de corona check een onderdeel vormt van de al bestaande Luscii app is, is de mail die je ontvangt en de app die je gaat downloaden afkomstig van Luscii.

  Je kunt de app ook direct downloaden. Voor iOS zoek je in de App store naar Luscii vitals, voor Android in de Google Play store naar Luscii.

  Let op: de app is geen vervanger van de huisarts of GGD, het helpt alleen signalen van corona sneller op te merken.

 • Het zijn heftige tijden en de omstandigheden rondom het coronavirus vragen veel van je. Of dat nu thuis is, of op het werk. Er wordt een groot beroep op je gedaan. Dit kan moeilijke situaties opleveren (op je werk). Je kunt stress ervaren, merken dat je moeite hebt om het dagelijkse werk uit te voeren en/of je onveilig voelen. Maar ook gevoelens van verdriet, machteloosheid, twijfel en boosheid doen zich op momenten voor. Dan kan het prettig zijn om je verhaal kwijt te kunnen en mentale ondersteuning te krijgen.

  Hiervoor kun je terecht bij:

  1] de KNMP; de KNMP heeft een “steunpunt apotheekteamcorona” ingericht. Zowel jij zelf, maar ook jouw werkgever, kan er terecht voor een vertrouwelijk gesprek met een van de drie coaches. Zij bieden een luisterend oor en kunnen adviezen geven over hoe je mentaal gezond blijft, ook in tijden van corona. Je kunt mailen naar apotheekteamcorona@knmp.nl. Een van de coaches neemt dan, afhankelijk van hoe je bereikt wilt worden, telefonisch of per e-mail contact met je op.

  2] Sterkinjewerk.nl; deze dienst wordt je aangeboden door de werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties van het samenwerkingsverband RegioPlus met behulp van subsidie van het ministerie van VWS.

  Sterkinjewerk.nl biedt een groep van vrijwilligers om je bij te staan. Je wordt gekoppeld aan de beste coach voor jouw situatie.

  Je kunt hiervoor naar https://www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching/#coronaform. De coach belt je op om te horen of het schikt om te praten. Komt het je dan niet uit, dan maken jullie een belafspraak.

  Jouw bericht en het gesprek worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Klopt! Op 28 mei heeft de KNMP de ‘Handreiking 1,5 meterapotheek’ beschikbaar gesteld. Deze KNMP-handreiking biedt jou en je collega’s handvatten hoe je de praktijk op een professionele wijze kan inrichten, rekening houdend met de 1,5 metersamenleving. De handreiking beschrijft de coronacrisissituatie van de acute naar de meer chronische fase en is opgedeeld in een gedeelte voor de interne praktijkvoering en een voor de externe praktijkvoering. Binnen de interne praktijkvoering is onderscheid gemaakt tussen de frontoffice, waarbij sprake is van direct patiëntcontact, en de backoffice.

  Bekijk en download de handreiking hier

Vakantie

 • Ga Wijs op Reis en informeer jezelf! De Rijksoverheid markeert landen met een kleurcode om een indicatie te kunnen geven hoe groot de risico’s zijn om naar dat land af te reizen. Deze kleurcodes lopen van groen, geel, oranje naar rood, waarbij groen geen bijzonderheden betekent en er bij rood een negatief reisadvies geldt.
  Als je er bewust voor kiest om af te reizen naar een land of gebied waarvoor code Rood of code Oranje geldt (of waarvoor op korte termijn deze kleurcodes te verwachten zijn) wordt dringend geadviseerd om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.
  Tenzij je werk hebt waarbij je dit vanuit huis kunt doen, betekent 10 dagen quarantaine voor jou 10 dagen niet werken. Omdat je er bewust voor gekozen hebt zegt de wet dat deze maatregel je eigen risico is en betekent dit dat jouw werkgever jou voor deze 10 dagen sancties kan opleggen als geen loon doorbetalen of extra vakantiedagen kan afschrijven.
  Wees je dus bewust van de risico’s die je voor je gezondheid loopt maar die je ook loopt voor jezelf op financieel vlak, voor jouw werkgever en collega’s. Op vakantie gaan in deze coronatijd is door het ministerie bestempeld als ‘Op eigen risico’!

  Jouw werkgever wordt wel geadviseerd tijdig te wijzen op de mogelijke consequenties die jouw werkgever wil verbinden aan het op vakantie gaan naar een land of gebied met code Rood of Oranje (of waar op korte termijn deze kleurcodes te verwachten zijn) dan dat de quarantaine dagen voor jouw eigen rekening komen.

  Let wel: Kom je ziek terug van vakantie, dan geldt uiteraard de reguliere ziekteprocedure.

  Kijk voor meer informatie over de (kleur)codes op:

 • Ja, dat mag. Jouw werkgever mag jou niet om medische gegevens vragen. Jouw werkgever heeft een gerechtvaardigd belang omdat hij zijn (wettelijke) zorgplicht voor jullie als werknemers maar ook voor de klanten moet nakomen. Het advies aan werkgevers is dan ook om dit beleid tijdig aan jullie als werknemers bekend te maken.

 • In de Cao Apotheken artikel 33 staat het volgende:

  Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% van het maandsalaris met inbegrip van eventuele toeslagen en vergoedingen en voor de berekening van de vakantietoeslag wordt het jaar gerekend van 1 juni tot 1 juni. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei, tenzij het dienstverband eerder eindigt.
  Als het bedrijf door corona in ernstige financiële problemen komt, kan jouw werkgever voorstellen het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen te betalen. Hiervoor heeft jouw werkgever wel jouw instemming nodig en dient het schriftelijk te worden vastgelegd.
  Jouw werkgever mag geen vakantiegeld inhouden om aan de salarissen te kunnen voldoen. Hiervoor is de NOW-regeling vastgesteld en worden werkgevers ook tegemoetgekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld voor in ieder geval de maanden maart tot en met mei. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

  Vragen over de NOW-regeling vind je onder het kopje Arbeidsvoorwaardelijke en wettelijke regelingen in de FAQ.

 • In principe komen jouw wettelijke vakantieuren die je over hebt van 2019 op 1 juli 2020 te vervallen. Je hebt recht op 4 weken vakantie per jaar en deze 4 weken vakantie moet je zo veel als mogelijk opnemen in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt. Als je ze niet hebt kunnen opnemen, dan moet je deze vakantieuren vóór 1 juli van het volgende jaar alsnog opnemen, anders komen ze op 1 juli te vervallen.
  Alleen als het voor jou niet mogelijk is je vakantieuren van het vorige jaar op te nemen voor 1 juli, mag je werkgever jouw wettelijke vakantie uren niet laten vervallen. Een reden hiervoor kan zijn dat het werk het niet toeliet jou je vakantie op te laten nemen. Ga dan met jouw werkgever hierover in overleg. Maar let wel, de coronacrisis is hierin geen geldige reden.

  Heb je door een geannuleerde vakantie toch wettelijke vakantieuren van 2019 over omdat je deze juist had ingezet voor de vakantie begin 2020? Ga dan met jouw werkgever in overleg en vraag of je deze uren mag meenemen naar je ‘uitgestelde’ vakantie later dit jaar.

 • Jouw werkgever mag bij onvoorziene omstandigheden, zoals de coronacrisis, waarbij het bedrijf vanwege jouw verlof in grote problemen komt, jouw al goedgekeurde vakantie intrekken.

  We adviseren je met je werkgever in overleg te gaan waarbij je de volgende 2 punten kunt inbrengen:

  • in gezamenlijkheid bespreken wanneer je nu wel je vakantie kunt opnemen;
  • als je hiervoor kosten hebt gemaakt, kun je je werkgever vragen deze kosten te vergoeden.
 • Helaas is je vakantie dit voorjaar geannuleerd. Jouw vakantie kan geannuleerd zijn door de reisorganisatie, omdat er strenge maatregelen i.v.m. de coronacrisis zijn genomen. Of jouw werkgever heeft je gevraagd deze te annuleren, omdat door onvoorziene omstandigheden door corona je apotheek mogelijk in grote problemen kon komen waardoor jij onmisbaar was. Het maakt niet uit wat de reden voor de annulering is geweest, je kunt jouw uitgestelde vakantie niet gaan boeken zonder dat je overlegd hebt met je werkgever over de periode dat je (weer) met vakantie wilt gaan.

  In de wet is geregeld dat je jouw vakantie niet eenzijdig kan vastzetten, maar ook dat jouw werkgever jou niet kan dwingen om een bepaalde periode met vakantie te gaan. Jouw vakantie kan alleen met instemming worden vastgelegd.

  Dus ook als jouw werkgever jou in het voorjaar heeft verzocht jouw vakantie te annuleren, zul je in overleg met je werkgever opnieuw tot overeenstemming moeten komen over jouw vakantie(periode).

Kinderopvang

 • Op 19 mei heeft het kabinet besloten dat de basisscholen en opvang op 8 juni weer geheel open kunnen. Dit betekent dat vanaf 8 juni weer de normale situatie geldt en dat jouw kind(je) wordt opgevangen op de vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.  
  Als je door spreiding op andere dagen moet werken kan er helaas geen gebruik meer worden gemaakt van de noodopvang. De noodopvang is alleen nog beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.
  We adviseren je om te bekijken welke rol je partner hierin kan spelen. Indien je partner hierin ook geen rol kan spelen, ga dan met je werkgever in overleg of er in het kader van goed werkgeverschap nog iets te wijzigen valt in jouw werkdagen. Maar dit is je werkgever dus niet verplicht te doen.

 • Ja, de (nood)opvang blijft tot 8 juni nog beschikbaar voor alle kinderen van wie 1 van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook als je normaal geen gebruik maakt van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor jou gratis. Vanaf 8 juni tot 1 juli is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

 • Ja, als je een cruciaal beroep hebt, kun je je kind naar de opvang brengen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep heeft is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kun je een beroep doen op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat jij en je partner beiden een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet is namelijk van mening en vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang is. Dit geldt echter tot 8 juni als de scholen weer volledig opengaan. Vanaf 8 juni tot 1 juli is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

  Kijk op onderstaande link voor de cruciale beroepsgroepen.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Ziek familielid

 • Op 16 juni heeft het RIVM de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast.
  Is je kindje jonger dan 6 jaar en wel snotterig of verkouden, maar geen koorts, dan hoef je jouw kindje niet langer thuis te houden en kun je jouw kindje gewoon naar de opvang brengen.
  Heeft jouw kindje er koorts bij, dan mag het kinderdagverblijf of de school de toegang voor jouw kindje weigeren. Deze richtlijn geldt ook voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.
  Als je kindje ziek, koorts heeft, en niet terecht kan bij de opvang of op school, adviseren we eerst te kijken welke rol je partner hierin kan spelen. Als je partner hierin ook geen rol kan spelen, of omdat je partner ook een vitaal beroep heeft*, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je kortdurend zorgverlof wil verlenen (voor de uren) voor de noodzakelijke verzorging van je kindje gedurende de periode dat je kindje ziek is.
  Zodra je kindje weer beter is, wordt verwacht dat je direct weer je volledige werkzaamheden hervat en geldt niet langer het kortdurend zorgverlof.

  Zie voor meer informatie over kortdurend zorgverlof, Artikel 31 van de Cao Apotheken.

  Kortdurend zorgverlof kan verleend worden gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur en is met behoud van loon. Je hoeft hiervoor in deze uitzonderlijke situatie geen vakantiedagen op te nemen.

  Kijk op onderstaande link voor de cruciale beroepsgroepen.

  * https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 • Op 16 juni heeft het RIVM de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast voor wat betreft kinderen jonger dan 6 jaar.
  Is je kindje jonger dan 6 jaar en wel snotterig of verkouden, maar geen koorts, dan hoef je jouw kindje niet langer thuis te houden en kun je jouw kindje gewoon naar de opvang brengen.
  Heeft jouw kindje er koorts bij, dan mag het kinderdagverblijf of de school de toegang voor jouw kindje weigeren. Deze richtlijn geldt ook voor kinderen met een gezinslid dat klachten heeft die aan het coronavirus doen denken.
  Als je kindje ziek is, omdat het koorts heeft, adviseren we eerst te kijken welke rol je partner hierin kan spelen. Als je partner hierin ook geen rol kan spelen, of omdat je partner ook een vitaal beroep heeft, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je kortdurend zorgverlof wil verlenen (voor de uren) voor de noodzakelijke verzorging van je kindje gedurende de periode dat je kindje ziek is. Mits het kortdurend zorgverlof saldo (nog) toereikend is.

  Als jouw uren voor het verlenen van kortdurend zorgverlof (10 dagen per jaar naar rato van de contractuele arbeidsduur*) op zijn, dan adviseren we om vakantiedagen op te nemen voor de dagen dat je thuis blijft om voor je kindje te zorgen. Hiermee ben je verzekerd van loondoorbetaling.

  Uiteraard kun je in overleg met je werkgever vragen om meer uren kortdurend zorgverlof, maar die toekenning is jouw werkgever dus niet verplicht. Jouw werkgever moet jou voor deze uren het volledige loon doorbetalen. 

  * Kortdurend zorgverlof kan verleend worden gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur en is met behoud van loon.

 • Als je kind opeens ziek is en van de (nood)opvang of van school moet worden opgehaald, adviseren we eerst te kijken welke rol je partner hierin kan spelen. Als je partner hierin ook geen rol kan spelen, of omdat je partner ook een vitaal beroep heeft, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je calamiteitenverlof wil verlenen voor de uren die nodig zijn om opvang voor je kind te regelen. Calamiteitenverlof kun je krijgen om de (eerste) opvang voor je kind te regelen en duurt zolang je daarvoor nodig hebt. Het kan echter hooguit enkele dagen duren.
  Als het in deze bijzondere omstandigheid niet lukt om je kind ergens onder te brengen, kun je in overleg met je werkgever bespreken of hij je kortdurend zorgverlof wil verlenen (voor de uren) voor de noodzakelijke verzorging van je kind gedurende de periode dat je kind ziek is.
  Zodra je kind weer beter is, wordt verwacht dat je direct weer je volledige werkzaamheden hervat en geldt niet langer het kortdurend zorgverlof.
  Zie voor meer informatie over kortdurend zorgverlof, Artikel 31 van de Cao Apotheken.

  Kortdurend zorgverlof kan verleend worden gedurende 10 dagen per jaar. Deze bepaling geldt voor deeltijd medewerkers naar rato van de contractuele arbeidsduur en is met behoud van loon.

  Je hoeft hiervoor in deze uitzonderlijke situatie geen vakantiedagen op te nemen.

Vrijwillige of tijdelijke inzetbaarheid

 • Je kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.
  Of je raadpleegt https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#profs.

 • Als je tijdelijk personeel zoekt, of als je jouw diensten wilt aanbieden vanwege het coronavirus, kun je beste gebruikmaken van de matchingsites Gezondheidszorgbanen.nl en Extrahandenvoordezorg.nl.

  Over de twee vacatureplatforms:

  1. 
  www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
  De KNMG heeft een vacatureplatform ingesteld waar zorginstellingen gratis vacatures kunnen plaatsen en zorgprofessionals, zoals apothekers en apothekersassistenten, kunnen aangeven beschikbaar te zijn om ingezet te worden. Apotheken plaatsen via de website kosteloos een tijdelijke vacature. Oud-apotheekmedewerkers die tijdelijk weer willen terugkeren kunnen zich via de website aanmelden en ontvangen vervolgens dagelijks per e-mail vacatures in de regio naar voorkeur. In deze mail kan de apotheekmedewerker via de sollicitatiebutton reageren op een vacature. De werkgever krijgt vervolgens een mail en kan contact opnemen.
  KNMP-voorzitter Aris Prins: 'Heel goed om te zien hoe we als zorgverleners, zowel in de eerste als tweede lijn, dit in deze tijden zo samen kunnen oppakken'. De laatste dagen zijn er diverse initiatieven ontstaan van mensen die vanwege het coronavirus willen helpen in de zorg. Ook apothekers en apothekersassistenten hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat er door het coronavirus een tijdelijk tekort gaat ontstaan aan capaciteit in openbare apotheken en in de poliklinische en ziekenhuisapotheken.

  2. www.extrahandenvoordezorg.nl
  Deze website is een landelijk initiatief van regionale contactpunten van werkgeversorganisaties, dat ondersteund wordt door het ministerie van VWS. Via deze website kunnen de regionale contactpunten van werkgevers in de zorg matchen tussen vraag en aanbod in de regio. Apotheken vullen via de website een formulier in. Apotheekmedewerkers melden zich via het formulier aan. Vervolgens maken regionale contactpunten de best mogelijke match tussen vraag en aanbod. De contactgegevens worden doorgegeven aan de apotheek. Deze neemt zelf contact op met de apotheekmedewerker.

  Vacature plaatsen voor (farmacie)student? Dit kan via VJA
  De Vereniging van Jonge Apothekers heeft, in samenwerking met de farmaceutische studieverenigingen (KNPSV, UP, PS, Aesculapius, VCSVU), haar vacaturebank uitgebreid met een optie om kosteloos vacatures te plaatsen voor (farmacie)studenten. Studenten kunnen bijvoorbeeld kunnen worden ingezet als ondersteunend medewerker of om medicatie te bezorgen. In de afgelopen dagen meldden enkele tientallen studenten zich reeds bij VJA.
  Kijk op Farmavacaturebank.nl voor meer informatie

 • Het is mogelijk om als vrijwilliger werkzaamheden uit te voeren in de apotheek, zoals het bezorgen van medicijnen. Je zult wel gevraagd worden een geheimhoudingsverklaring te tekenen en je zult bepaalde instructies krijgen.

  De zorg is hier blij mee en vooral ook de apotheekbranche. Voor jullie aanbod en om meer aanbod te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. We adviseren je jouw werkgever hiernaar te vragen of hierover met hem in gesprek te gaan.

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Deze subsidie is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19).

  Als je gebruik wilt maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kun je het volgende doen:

  • Ga naar extrahandenvoordezorg.nl;
  • Vul het formulier in waarin je onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning jouw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft ingezet. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in jouw regio die contact met je zal opnemen;
  • Als jouw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als jouw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kun je alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie;
  • Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject.

  Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen: professionals die willen bijspringen vanwege de coronacrisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus. Op deze manier kunnen alle zorg- en welzijnsorganisaties zich de komende periode volledig richten op het verlenen van zorg.

Arbeidsvoorwaardelijke en wettelijke regelingen

 • Als je een flexibele arbeidskracht bent, en je hebt door de coronacrisis substantieel inkomensverlies geleden en je kunt geen aanspraak maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand, dan kun je terugvallen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De regeling geldt voor die werknemer die:

  • in februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon heeft ontvangen;
  • in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon heeft ontvangen;
  • op 1 april 2020 18 jaar of ouder is, maar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • waarvan het loon in april 2020 tenminste 50% lager was dan in februari 2020;
  • waarvan het loon in april 2020 niet hoger was dan € 550,- bruto;
  • de regeling nodig heeft om in zijn levenskosten te voorzien;
  • geen andere inkomensvoorziening ontvangt;
  • niet voortvluchtig is of in de gevangenis zit.

  Hoe hoog is de tegemoetkoming?
  De TOFA tegemoetkoming bedraagt bruto € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020.

  Je kunt de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf 22 juni. Het UWV geeft aan welke informatie zij nodig hebben, maar houd rekening met:

  • naam en adresgegevens;
  • burgerservicenummer; 
  • geboortedatum;
  • telefoonnummer;
  • bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald.

  Ook moet je aangeven de tegemoetkoming nodig te hebben om in jouw levenskosten te kunnen voorzien en geen andere inkomensvoorziening te ontvangen.
  Let op: De aanvraag kan worden ingediend tot en met 26 juli 2020.

 • Als je contract niet wordt verlengd is het van belang of jouw contract voor een periode van 6 maanden of langer is én of jouw werkgever 1 maand voordat het contract afloopt heeft laten weten dat je contract niet wordt verlengd. Als jouw contract voor een periode van 6 maanden of langer is én jouw werkgever heeft het tijdig aan je laten weten, dan kan je werkgever dit doen.
  Geeft jouw werkgever aan dat hij geen werk meer heeft door de coronacrisis? Herinner hem dan aan de NOW-regeling. Hierdoor krijgt hij een flink deel van jouw loon tijdelijk van de overheid zolang hij jou niet ontslaat.
  Als je werkgever jou te laat heeft geïnformeerd dat jouw contract niet wordt verlengd, dan moet jouw werkgever een vergoeding van 1 maand loon betalen.
  Het kan ook zijn dat hij een vergoeding naar rato moet betalen over de periode van het te laat laten weten wat hij gaat doen met jouw contract, waarbij de vergoeding wordt berekend over het aantal werkdagen. Op dit alles is wel van belang dat er een ‘aanzegverplichting’ in je contract is opgenomen. Kijk dit dus goed na. 

  We adviseren je bij het UWV een WW-uitkering aan te vragen. We adviseren je dit zo snel als mogelijk te doen na je laatste werkdag, uiterlijk één week daarna.

 • Ja, dat mag! De KNMP stelt dat jouw werkgever zelf mag beoordelen of aangepaste openingstijden wenselijk zijn wanneer teamleden niet naar de apotheek kunnen komen vanwege het coronavirus. De KNMP adviseert om eventuele wijzigingen in de openingstijden in overleg te doen met apothekers en voorschrijvers in de regio.

 • In de Cao Apotheken staat bij Artikel 15 lid 5 het volgende:

  In geval van bijzondere omstandigheden met een aantoonbaar incidenteel karakter kan er afgeweken worden van het patroon dat volgens lid 3 en 4 is vastgesteld. Indien het dienstbelang onder dergelijke omstandigheden dit verlangt, kan jouw werkgever wijzigingen aanbrengen in een reeds vastgesteld rooster. Dat betekent meer- of minder uren werken (het jaarurensysteem en flexibel inroosteren voorziet hierin, zie artikel 13) of tijdelijk op andere dagen werken in geval van spreiding van medewerkers of om andere redenen. De corona perikelen vallen in deze onder de bijzondere omstandigheden.

  Wel kun je aanspraak maken op schadeloosstelling in geval je reeds (niet te restitueren) uitgaven hebt gedaan. Hiervoor adviseren we je in overleg te gaan met jouw werkgever als dit voor jou zou gelden.

 • Op 22 april heeft het kabinet de NOW-regeling versoepeld en kunnen ook werkmaatschappijen die onderdeel zijn van een concern een NOW-aanvraag doen, zelfs als het concern of de holding weinig omzetverlies heeft of zelfs winst draait.

  Moet ik gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?
  Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Je maakt met jouw werkgever afspraken of je (thuis)werk verricht. Als je ziek bent of volgens de richtlijnen van het RIVM thuis moet blijven en er geen mogelijkheden zijn om thuis te werken, dan hoef je niet te werken. Je krijgt dan je loon doorbetaald. Dit geldt ongeacht of jouw werkgever een NOW-toekenning heeft.

  Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming via de NOW-regeling?
  Nee, dit loopt via jouw werkgever. Je hoeft zelf niets te doen.

  Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?
  Ja, je loon wordt volledig doorbetaald, zolang het dienstverband voortduurt. Dit geldt ook als je (deels) niet werkt. Je hebt ook recht op loon, zolang jouw dienstverband voortduurt, als jouw werkgever geen NOW ontvangt.

  Krijg ik mijn reiskostenvergoeding doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?
  Als je op grond van je arbeidsovereenkomst recht hebt op een reiskostenvergoeding, dan heb je recht op doorbetaling hiervan zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Op 14 april heeft het ministerie van Financiën bepaald dat als je door de coronacrisis niet werkt of langdurig thuiswerkt, je het recht behoudt op doorbetaling van je reiskosten zolang de crisismaatregelen gelden. Dit is een uitzondering op de wettelijke regeling.

  Krijg ik mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?
  Jouw werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantietoeslag voor de maanden maart, april en mei (dit zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantietoeslag waarop je recht hebt wordt niet gesubsidieerd, maar ontvang je wel van jouw werkgever. Tenzij dit een afspraak wordt tussen werkgever en jullie als werknemer om dit (tijdelijk) niet uit te betalen en deze afspraak wordt vastgelegd in een plan met als doel het bedrijf te laten voortbestaan.
  Conform Cao Apotheken Artikel 33 lid 2 zal de vakantietoeslag uiterlijk in de maand mei worden uitbetaald, tenzij het dienstverband eerder eindigt.

  Hoe zit het met mijn pensioenopbouw als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?
  Jouw werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (voor zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

  Kan ik mijn baan kwijtraken als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?
  Als jouw werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij zich gecommitteerd om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Als blijkt dat ondanks de NOW-toekenning het financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, kan wegens bedrijfseconomische redenen ontslag alsnog noodzakelijk zijn.

 • Als je door het coronavirus je baan verliest, is dat enorm vervelend maar de regels zijn hierdoor niet veranderd. Je kunt bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. We adviseren je dit zo snel als mogelijk te doen na je laatste werkdag, uiterlijk één week daarna.

 • Arbeidsrechtelijk gezien zijn de reguliere regels rondom oproepcontracten van toepassing.

  Met de NOW wordt gestimuleerd dat jouw werkgever jou als oproepkracht zo veel als mogelijk blijft doorbetalen in de periode dat er sprake is van omzetvermindering.

  Als jouw werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit betekent dat als je als oproepkracht in dienst blijft en wordt doorbetaald door je werkgever, je ook meegenomen wordt in de loonsom en dus ook voor jou in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

  Als je niet wordt opgeroepen en geen loon ontvangt, kom je mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Mocht je geen recht hebben op WW, dan kan er recht op bijstand ontstaan.

 • We adviseren je in overleg te gaan met je werkgever om het werkoverleg uit te stellen. Per 23 maart 2020 zijn de maatregelen aangescherpt en word geadviseerd alle bijeenkomsten en overleggen uit te stellen, ook nu bij minder dan 100 personen.
  Wel kun je de mogelijkheid met je werkgever bespreken om een werkoverleg telefonisch te doen als de agenda doorgang noodzakelijk maakt of een virtueel werkoverleg te houden. Hiervoor zijn Skype en Zoom ideale middelen.

 • Dan hoef je dit niet te geven. Jouw werkgever heeft het recht om teamvergaderingen via videobellen te organiseren, maar daarvoor is het niet nodig dat jij je privé mobiele telefoonnummer en privé e-mailadres geeft. Hij kan bijvoorbeeld prima gebruik maken van online vergadertools zoals Skype, Zoom en Microsoft Teams. Jij kunt dan zelf inbellen, op een link klikken of inloggen.

 • Als je een tijdje niet naar het werk komt, de reden is hierin niet belangrijk, ziekte, vakantie of verlof, vervalt de aanspraak op een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Je maakt immers geen reiskosten.
  Op 14 april heeft het ministerie van Financiën bepaald dat als je door de coronacrisis niet werkt of langdurig thuiswerkt, je wel het recht behoudt op doorbetaling van je reiskosten zolang de crisismaatregelen gelden. Dit is een uitzondering op de wetteljke regeling.

Hygiëne- en voorzorgsmaatregelen

  • Angst of vrees om besmet te worden door patiënten of collega’s is geen reden om niet naar je werk te gaan. Bespreek je angst of vrees met je werkgever en probeer aan te geven waar je angst of vrees vandaan komt en kijk samen naar oplossingen. Wie weet kunnen er praktische aanpassingen op de werkvloer gedaan worden (andere inrichting van de backoffice/frontoffice, aanpassing looplijnen), of kan er een creatieve oplossing voor passend werk gevonden worden.
  • Bespreek ook of je werkgever de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om besmetting zo veel als mogelijk tegen te gaan. Maar daarbij heb je ook een eigen verantwoordelijkheid om je te houden aan de voorzorgsmaatregelen.
  • Als je ondanks het overleg (over passende maatregelen) niet op het werk komt zonder dat je werkgever daarmee heeft ingestemd, geldt dit als werkweigering. Wees hierop bedacht!
 • We adviseren je het recept niet zomaar aan te pakken.

  Het virus kan levensvatbaar zijn op verschillende oppervlaktes. Op papier kan het virus tot 24 uur na aanraking worden teruggevonden. Het is echter nog onbekend of het aangetroffen virus ook besmettingen kan veroorzaken. Om eventuele besmettingen te voorkomen raden we je aan geen papieren recepten aan te nemen zonder beschermende maatregelen te treffen, zoals handschoenen.

  Ontvang je toch een papieren recept? Dan kun je de volgende adviezen in acht nemen:

  • Kijk of er ook een digitale versie is ontvangen, print dat recept uit en laat de patiënt zijn eigen recept weggooien;
  • Vraag de patiënt een foto te maken van het recept (of jij kunt deze maken, neem hierbij wel de AVG in acht) en mail het recept naar de apotheek; print het uit;
  • Je kunt vragen of de patiënt het recept in de brievenbus wil doen en aangeven dat het recept na 24 uur eruit wordt gehaald en wordt klaargezet;
  • Of je kunt een plastic hoesje open houden waar de patiënt het papieren recept instopt. Dan kun je het recept gaan verwerken.

  We adviseren je erna alsnog je handen te wassen of aan de balie handschoenen te dragen.

 • Het risico dat je ziek wordt door het aanraken van oppervlakken of spullen, zoals post, pakketjes, bestellingen of een bos bloemen is klein. De kans wordt nog kleiner als je de voorzorgsmaatregelen goed in acht neemt en direct erna je handen wast en voorkomt in de tussentijd je gezicht aan te raken.
  Inmiddels blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Hierdoor blijft het belangrijk dat je voldoende aandacht besteedt aan de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en regelmatig je handen wast dan wel continu handschoenen draagt.De belangrijkste besmettingsroute blijft overigens overdracht via druppels door niezen / hoesten en via de handen.

 • Er is voor de apotheek (nog) geen richtlijn opgesteld of advies afgegeven over een deurbeleid wat het maximum aantal patiënten aangeeft om toe te laten in de wachtruimte.
  We adviseren je, zoals winkels en drogisterijen ‘aanhouden’, uit te gaan van 1 patiënt per 10 vierkante meter.
  Het is echter een advies. Maar je kunt hierover het beste met je werkgever in overleg gaan om hier een gezamenlijk standpunt in aan te nemen.

 • Als je geen ziekteverschijnselen hebt, is er geen reden om thuis te blijven of om jou de toegang te weigeren.
  We adviseren wel je gezondheid in de gaten te houden. Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 Celsius krijgt, blijf je thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.
  Bel met je huisarts of de lokale GGD als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of als je steeds moeilijker gaat ademen.

  Op 23 maart 2020 is de maatregel aangescherpt. Zie hiervoor de vraag:
  Een gezinslid heeft koorts en klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Moet ik nu thuisblijven?

 • De maatregelen zijn per 23 maart 2020 aangescherpt. Vanaf nu geldt dat, als één gezinslid klachten heeft die erger worden (met koorts en/of benauwdheid), het hele gezin thuisblijft, ook als je geen klachten hebt.
  Op het moment dat je 24 uur klachtenvrij bent en er niemand uit het gezin meer klachten heeft, kun je weer uit thuisisolatie. Je moet dan uiteraard wel rekening houden met de overige maatregelen die voor iedereen gelden.

  • Medewerkers met cruciale beroepen en vitale processen zijn hierop uitgezonderd, mits je uiteraard zelf koorts hebt.
 • Wat is quarantaine?
  Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan. Als je in quarantaine gaat ben je niet ziek, maar heb je contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie of die uit een gebied komt waar het virus wijdverspreid aanwezig is.
  Je bent niet besmettelijk, maar je gaat in quarantaine tot de incubatietijd is verlopen. Dit is de maximale tijd tussen het moment van mogelijke besmetting en het moment dat je ziekteverschijnselen kan krijgen. Als je in deze periode niet ziek bent geworden, wordt de quarantaine opgeheven.

  Wat is thuisquarantaine?
  We spreken van thuisquarantaine als je niet ziek bent maar thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Deze periode duurt maximaal 2 weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. Je verblijft thuis in quarantaine in een eigen ruimte. Samen met jouw huisgenoten krijg je informatie over maatregelen die genomen moeten worden om eventuele besmetting te voorkomen.

  Wat is isolatie?
  Als je in isolatie gehouden wordt, ben je ziek of is er een mogelijkheid dat je ziek bent. Door isolatie kun je anderen niet besmetten. Je kunt thuis in isolatie blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.

  We adviseren je om in overleg met je werkgever te bekijken welke verlofvorm van toepassing is.

 • Je bent ziek en jouw loon moet worden doorbetaald. De dagen dat je ziek bent gelden als ziekteverlofdagen, niet als vakantiedagen.

 • In het algemeen kan in overleg worden bepaald waar het werk kan worden uitgevoerd en of je thuis kunt werken.
  Als bij één van jouw collega’s het coronavirus is vastgesteld, dan zal de GGD een zogenoemd contactonderzoek komen doen.

 • Als je in overleg met je werkgever hebt afgesproken vanuit huis te werken gedurende deze coronatijd, dan brengt langdurig thuiswerken vanuit je eigen woon- of werkkamer vermoedelijk nieuwe uitdagingen met zich mee. Zoals werken zonder collega’s om je heen of in een huis vol mensen waarbij werk, zorgtaken of lesgeven aan je kinderen door elkaar heen lopen. Op Arboportaal.nl vind je tips, praktische tools en inspiratie om het thuiswerken in goede gezondheid vol te houden.

 • Nee, dat hoeft niet. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

  Zodra hier een verandering in dreigt te komen, zal de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) deze informatie direct delen met het RIVM.

  Wel adviseren we je je goed te houden aan de algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

 • Ja, dat kan. Borstvoeding heeft veel voordelen, daarom word je aangemoedigd om moedermelk te blijven geven als je je goed genoeg voelt. Belangrijk is wel dat je goed je handen wast en hoest in jouw elleboog. Als je te ziek bent, kun je proberen de moedermelk af te kolven en op een andere manier je kindje te voeden.

 • We adviseren je bij het bezorgen de medicatie voor de deur van de patiënt neer te leggen en aan te bellen. Neem hierbij twee meter afstand en wacht totdat de deur opengaat en de patiënt de medicatie oppakt.
  Volgens de Geneesmiddelenwet wordt onder ter hand stellen verstaan: “het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd”.
  Je dient er dus op te letten dat de medicatie goed ontvangen wordt en dus is opgepakt.

  Is het voor de patiënt lastig om te bukken en het pakje zelf op te pakken? Dan kun je ook de volgende tips of adviezen in acht nemen:

  • Draag handschoenen (nitril) en trek regelmatig nieuwe handschoenen aan. Na het aanbellen reik je met gestrekte arm onderhands het pakje aan;
  • Vraag bij zware dozen (zoals incontinentiemateriaal) of de patiënt iets achteruit wil gaan waardoor je met voldoende afstand, de dozen alsnog in de gang kunt zetten;
  • Leg het pakje bij mensen die in een bovenwoning wonen onderaan de binnentrap;
  • Maak gebruik van een grijparm of als je die niet voorhanden hebt, gebruik dan een lange stok waaraan je het pakje aanreikt. 

  Ook kun je jouwwerkgever vragen een brievenbusverklaring te gebruiken. De patiënt verklaart daarmee akkoord te gaan met het bezorgen van de geneesmiddelen via de brievenbus als de patiënt niet thuis is.

  • Probeer contact te vermijden met mensen die het coronavirus hebben;
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand;
  • Probeer lichamelijk contact met anderen te verminderen, zoals het schudden van handen;
  • Moedig persoonlijke hygiëne aan;
  • Reinig regelmatig de werkplekken. 
 • Door oppervlakken die vaak met de handen door verschillende mensen worden aangeraakt dagelijks schoon te maken, wordt de kans op besmetting zo klein mogelijk. We adviseren de volgende richtlijnen voor het reinigen van de werkplek:

  • Verwijder magazines, kranten en dergelijke uit wachtruimtes;
  • Reinig oppervlakken met een normaal schoonmaakmiddel;
  • Droog en reinig iedere dag de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt;
  • Probeer ruimtes zo goed mogelijk te ventileren door bijvoorbeeld ramen open te zetten of door een goed onderhouden airconditioningssysteem aan te zetten.

  Schoonmaakpersoneel loopt extra risico op besmetting. Ben je schoonmaker? Bescherm je dan door het goed wassen van je handen met water en zeep. Handschoenen worden ook veel gebruikt!

 • Schoonmaken en persoonlijke hygiëne zijn belangrijke manieren om het risico op besmetting te verkleinen. Hiervoor kun je allerlei hygiënische hulpmiddelen inzetten:

  • Handdesinfectiemiddelen;
  • Papieren zakdoeken;
  • Papieren handdoeken;
  • Kantoorreinigingsmiddelen
  • Communiceren over de hygiënemaatregelen;
  • Erop letten dat iedereen zich hieraan houdt en elkaar daarop aanspreken;
  • Zorgen voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en in toiletten;
  • Regelmatig (laten) schoonmaken van de deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen;
  • Inzetten van extra hygiëneproducten en schoonmaak om besmetting te voorkomen;
  • Extra inzet op arbo-en verzuimbeleid.
 • Je kunt je werk blijven uitvoeren, maar het advies is om wel zoveel als mogelijk contact met andere mensen te vermijden. Wellicht kun je in overleg met je werkgever (tijdelijk) andere werkzaamheden uitvoeren?
  Vermijd verder grote gezelschappen en het openbaar vervoer. Ook word je dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken.
  Houd wel de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Wil je meer lezen over de standaard hygiënemaatregelen? Klik dan de link aan!