Nieuwe Cao Apotheken is een feit

Vrijdag 11 januari 2019
Nieuwe Cao Apotheken is een feit

Begin december hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao Apotheken. Dit resultaat is inmiddels goedgekeurd door de achterban van de diverse cao-partijen en daarmee is de nieuwe Cao Apotheken een feit. Verdere uitwerking van de gemaakte afspraken is nodig voordat de Cao Apotheken aangeboden kan worden aan het Ministerie van SZW die de cao Algemeen Verbindend Verklaart (AVV). Na de AVV is de cao op alle medewekers in de openbare farmacie van toepassing.

Het akkoord bevat 2% loonsverhoging per 1 april 2019 en een eenmalige uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris van 2018. De looptijd van de Cao Apotheken is van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019. Na het Algemeen Verbindend Verklaren door het Ministerie van SZW is de cao op alle medewerkers in de openbare farmacie van toepassing. Het akkoord bevat de afspraken op hoofdlijnen en kan nu verder worden uitgewerkt. Het gaat om de volgende afspraken:

 • Loondoorbetaling bij ziekte
  Bij langdurige ziekte is de doorbetaling van loon verlaagd naar: de eerste 26 weken is dit 100%, de tweede 26 weken 90%, de derde 26 weken 80% en de vierde en laatste 26 weken 70%.

 • Tijdelijke maatregelen in de pensioenregeling
  Om de stijging van de pensioenpremie te beperken worden per 1 januari 2020 een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. De pensioenopbouw wordt tijdelijk verlaagd en toeslagen worden voortaan uitgekeerd op basis van prijsindexering in plaats van loonindexering.

 • Registratiekosten Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)
  Deze hoeven apotheekmedewerkers niet zelf te betalen. De kosten worden vergoed via de SBA.

 • Verhoging van de stagevergoeding
  Per 30 april wordt de bruto dagvergoeding aan een stagiair verhoogd naar €12,50 in het eerste stagejaar, €15,- in het tweede jaar en €20,- in het derde jaar.

 • Transitievergoeding
  De vergoeding wordt beperkt tot de wettelijke regeling. Hiermee komt de huidige aanvullende regeling uit artikel 6 van de cao te vervallen.

 • Herintredersregeling
  Deze regeling waarin de dienstjaren van herintreders wordt geregeld (artikel 10, lid 5) komt te vervallen.

Nadat alle afspraken zijn uitgewerkt in de cao, wordt deze voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met een verzoek tot algemeen verbindend verklaring (AVV). Pas na de AVV is de nieuwe Cao Apotheken 2017-2019 op alle medewerkers in de openbare farmacie van toepassing. Én is het officieel duidelijk wat bijvoorbeeld de wijziging in de loondoorbetaling bij ziekte betekent voor huidige langdurig zieken en per wanneer de registratiekosten voor het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten vergoed worden.

Download hier de complete tekst van het onderhandelingsakkoord.