Menu
Hoofdstuk 3

Salarissen en uitkeringen

Artikel 6 t/m 9

 • 1. Behoudens afwijkingen, die elders in deze overeenkomst worden voorgeschreven of toegelaten, bedraagt het salaris per maand op basis van een werkweek van 36 arbeidsuren voor een werknemer per 1 april 2019: 

  Salarisschalen per 1 april 2019 (incl. 2%)

                     

  Salarisschaal

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Kernfuncties

   

  Schoonmaker

  Algemeen ondersteunend medewerker, Bezorger, BBL

  Drogisterij

  medewerker

  Administratief secretarieel medewerker

  Apothekers- assistent Fin. Adm.

  Medewerker

  Apothekers- assistent (variant)

  Teamleider/ Farmaceutisch consulent

  Farmaceutisch Manager

     

   

   

   

   

   

   

   

   

  Jeugdschalen

                   

  15 jaar

  956,67

  1014,07

  1041,65

  1076,70

  1124,95

         

  16 jaar

  1127,77

  1195,43

  1227,96

  1269,69

  1326,18

         

  17 jaar

  1322,23

  1401,55

  1439,68

  1488,14

  1554,82

   

       
                     

  Aanloopschaal

  1615,80

  1615,80

  1615,80

  1638,77

  1737,11

  1924,14

  2033,98

  2234,24

  2595,16

  Minimum bru-

  to jaarsalaris

  20940,77

  21369,61

  21950,87

  22689,59

  23706,43

  26017,39

  27898,06

  31245,83

  35307,79

  0

  1615,80

  1648,89

  1693,74

  1750,73

  1829,21

  2007,52

  2152,62

  2410,94

  2724,36

  1

  1615,80

  1692,41

  1748,61

  1817,62

  1891,20

  2082,39

  2234,63

  2502,81

  2828,16

  2

  1638,77

  1737,11

  1805,27

  1887,06

  1955,32

  2160,07

  2319,78

  2598,16

  2935,92

  3

  1682,04

  1782,96

  1863,76

  1959,13

  2021,61

  2240,63

  2408,18

  2697,15

  3047,78

   

  1726,45

  1830,03

  1924,14

  2033,98

  2090,14

  2324,21

  2499,92

  2799,92

  3163,89

  5

  1772,03

  1878,34

  1986,50

  2111,67

  2160,99

  2410,91

  2595,16

  2906,58

  3284,44

  6

  1818,80

  1927,93

  2050,85

  2192,35

  2234,24

  2500,84

  2694,03

  3017,32

  3409,58

  7

  1866,82

  1978,82

  2117,30

  2276,09

  2310,00

  2594,12

  2796,68

  3132,28

  3539,48

  8

         

  2388,30

  2690,88

  2903,23

  3251,62

  3674,34

  9

         

  2469,27

  2791,26

  3013,85

  3375,52

  3815,34

   

  Salarisschalen per 1 januari 2021 (i.v.m. wijziging Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2021)

  Salarisschaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Kernfuncties   Schoonmaker

  Algemeen
  ondersteunend
  medewerker /

  bezorger / BBL

  Drogisterij
  medewerker
  Administratief
  secretarieel
  medewerker
  Apothekersassistent / Fin. Adm.
  Medewerker
  Apothekers-assistent (variant) Teamleider /
  Farmaceutisch
  consulent
  Farmaceutisch
  Manager
                     
  Jeugdschalen                  
  15 jaar 956,67 1014,07 1041,65 1076,70 1124,95        
  16 jaar 1127,77 1195,43 1227,96 1269,69 1326,18        
  17 jaar 1322,23  1401,55  1439,68  1488,14  1554,82        
                     
  Aanloopschaal WML WML WML 1638,77  1737,11  1924,14  2033,98  2234,24  2595,16
  Minimum bruto jaarsalaris WML WML 21950,87  22689,59  23706,43  26017,39  27898,06  31245,83  35307,79 
                     
  0 WML 1648,89  1693,74  1750,73  1829,21  2007,52  2152,62  2410,94  2724,36 
  1 WML 1692,41  1748,61  1817,62  1891,20  2082,39   2234,63  2502,81  2828,16  
  2 WML 1737,11  1805,27  1887,06  1955,32  2160,07   2319,78  2598,16    2935,92
  3 WML 1782,96  1863,76  1959,13  2021,61  2240,63  2408,18 2697,15  3047,78
  4 1726,45  1830,03  1924,14   2033,98  2090,14  2324,21 2499,92  2799,92   3163,89
  5 1772,03  1878,34  1986,50  2111,67  2160,99  2410,91 2595,16  2906,58   3284,44
  6 1818,80  1927,93  2050,85  2192,35  2234,24  2500,84    2694,03  3017,32   3409,58
  7 1866,82  1978,82  2117,30  2276,09  2310,00      2594,12  2796,68  3132,28  3539,48
  8         2388,30  2690,88  2903,23  3251,62  3674,34 
  9         2469,27  2791,26  3013,85  3375,52  3815,34

  WML = Wettelijk Minimumloon
  Per 1 mei worden de salarisschalen met 2,25% verhoogd. Het salaris per maand op basis van een werkweek van 36 arbeidsuren voor een werknemer bedraagt per 1 mei 2021:

  Salarisschalen per 1 mei 2021 (incl. 2,25%)

  Salarisschaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Kernfuncties   Schoonmaker

  Algemeen
  ondersteunend
  medewerker /

  bezorger / BBL

  Drogisterij
  medewerker
  Administratief
  secretarieel
  medewerker

  Apothekersassitent / Fin. Adm. 

  Medewerker

  Apothekers-assistent (variant) Teamleider/
  Farmaceutisch
  consulent
  Farmaceutisch
  Manager
                     
   Jeugdschalen                  
  15 jaar  978,19  1036,88  1065,09  1100,92  1150,26          
  16 jaar 1153,15  1222,33  1255,59  1298,25    1356,02          
  17 jaar  1351,98  1433,08  1472,07  1521,62  1589,80           
                     
  Aanloopschaal WML WML  WML WML 1776,19  1967,43   2079,75  2284,51  2653,55 
  Minimum bruto jaarsalaris 21835,01  21850,43  22444,76  23200,11  24239,82  26602,78 
  28525,76      
  31948,86   36102,21
  0 WML  1685,99  1731,85  1790,12  1870,36    2052,69  2201,06  2465,19  2785,66 
  WML  1730,49   1787,95  1858,51  1933,75  2129,25  2284,91  2559,13  2891,80
  WML  1776,19  1845,89  1929,52   1999,31  2208,68  2371,98  2656,62  3001,97
  1719,88  1823,07  1905,70  2003,21  2067,10  2291,04  2462,37  2757,83  3116,35  
  1765,29  1871,21   1967,43  2079,75  2137,16  2376,51  2556,17  2862,92   3235,08
  1811,90  1920,60  2031,20  2159,19  2209,62  2465,16   2653,55   971,98  3358,34
  6 1859,72  1971,31  2096,99  2241,68  2284,51  2557,11  2754,65  3085,21  3486,30
  1908,83  2023,34  2164,94  2327,30  2361,98  2652,49  2859,60  3202,76  3619,12
          2442,03  2751,42  2968,55  3324,78  3757,01 
          2524,83  2854,06  3081,66  3451,47  3901,19  

  WML = Wettelijk Minimumloon
  Werkgevers die in het jaar 2020 reeds een verhoging hebben toegepast op de salarisschalen vullen het reeds verhoogde loon per 1 mei 2021 aan tot de in de tabel genoemde bedragen.
  Daarmee is per 1 mei 2021 voor alle werknemers die vallen onder de cao, het loon met hetzelfde percentage aangepast. Dit is het noodzakelijk omdat de cao Apotheken een standaard-cao is. Zie ook lid 4 van dit artikel.

  2. De werknemer heeft recht op een toeslag van 2% op het salaris (niet in bovenstaande tabellen verwerkt), tenzij de werknemer meedoet aan een Levensloopregeling waaraan de werkgever met toestemming van de werknemer 2% van het brutomaandsalairs van de werknemer overmaakt.

  Aan de vakantiekracht kan de werkgever desgewenst minimaal het wettelijk minimum (jeugd(loon) uitbetalen.

  3. Het functiewaarderingssysteem is op basis van de methode Bakkenist-MNT. Op de werknemer is van toepassing het Protocol Beschrijven en herwaarderen van functies, welk protocol in bijlage 9 behorend bij deze Cao is opgenomen.

  In de salarisschalen 1 tot en met 5 zijn jeugdschalen van toepassing op de salarissen van werknemers zoals genoemd in artikel 2 sub b ten tweede die de leeftijd hebben van 15, 16 of 17 jaar, behoudens de student BBL die ingeschaald wordt in de functionele schaal.
  In de salarisschalen 1 tot en met 9 is een aanloopstap opgenomen. Deze aanloopstap is desgewenst van toepassing op de werknemer die nog geen werkervaring heeft in de betreffende functie en deze functie nog niet vervult. 

  Indien de werknemer een of meer dienstjaren in de jeugdschaal heeft gewerkt, is op haar de functionele schaal van toepassing en niet de aanloopstap.

  4. De in lid 1 genoemde salarissen zijn standaard salarissen, hetgeen wil zeggen dat er noch naar boven noch naar beneden van deze salarissen mag worden afgeweken, tenzij bepalingen in deze Cao uitdrukkelijk afwijkingen toestaan.

  De werknemer verkrijgt per dienstjaar overeenkomstig artikel 9 een periodiek totdat de maximum periodiek van de betreffende salarisschaal is behaald.

  Per kalenderjaar kan de werkgever een beoordelingssysteem voor alle werknemers invoeren zoals omschreven in het Protocol Beoordelingssysteem, bijlage 10. Per apotheek of apotheken wordt in overleg tussen werkgever en werknemers afstemming bereikt over het invoeren van dit systeem. Bij invoering van het beoordelingssysteem vervalt het automatisme van verkrijging van een periodiek per dienstjaar. 
  Het verkrijgen van een periodiek wordt in het beoordelingssysteem afhankelijk gesteld van de prestaties van de werknemer. Hierbij gelden de volgende regels:

  a. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever met in achtneming van bijlage 10 haar functie voldoende of goed heeft vervuld, kent de werkgever aan de werknemer een periodiek toe.

  b. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever met in achtneming van bijlage 10 haar functie goed of uitstekend heeft vervuld, kan de werkgever besluiten maximaal twee periodieken toe te kennen.

  c. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever met in achtneming van bijlage 10 haar functie slecht of onvoldoende heeft vervuld, kan de werkgever besluiten geen periodiek toe te kennen.

  De werkgever kan aan voornoemde drie regels uitsluitend toepassing geven ten aanzien van de werknemer welke voor 1 juli van het betreffende kalenderjaar, waarin de beoordeling plaats vindt, in dienst is getreden. Bij de toekenning kan het maximum van de van toepassing zijnde periodiek in de salarisschaal worden overschreden met maximaal een periodiek. Indien deze periodiek voor onbepaalde tijd wordt gegeven is toestemming vereist van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden. De periodiek voor bepaalde tijd van maximaal een jaar kan zonder toestemming van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden gegeven worden. Indien de werkgever het beoordelingssysteem niet per kalenderjaar invoert, blijft het automatisme van het verkrijgen van een periodiek per dienstjaar onverkort gelden. Het beoordelingssysteem is niet van toepassing op een werknemer welke langer dan één jaar arbeidsongeschikt is. Gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer één periodiek.

  5. Indien de werkgever het dienstjarenbeginsel blijft hanteren:

  a. kan de werkgever een werknemer met bijzondere bekwaamheid en/of bijzondere functie, een toeslag op het in lid 1 genoemde salaris geven. De werkgever kan een dergelijke toeslag niet verlenen dan met toestemming van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden.

  b.  kan de werkgever de toeslag genoemd onder sub a uitsluitend wijzigen of intrekken indien de grond waarop de toeslag is toegekend, is gewijzigd dan wel is komen te vervallen. De werkgever kan de toeslag niet wijzigen of intrekken dan met toestemming van de onder sub a genoemde commissie.

  6.
  a. Het in lid 1 genoemde salaris wordt evenredig verminderd bij een werkweek die korter is dan de normale werkweek van 36 arbeidsuren als bedoeld in artikel 12, behalve in geval van toepassing van de uitgebreide seniorenregeling.

  b. Het in lid 1 genoemde salaris wordt evenredig verhoogd bij een werkweek die op grond van het in artikel 12 lid 1 bepaalde 40 arbeidsuren bedraagt.

  7. De werkgever zal aan de werknemer bij iedere betaling van salaris en vergoedingen een specificatie verstrekken.

  8. Bij een 12 ½- , 25-, en 40-jarig dienstverband, zal door de werkgever een gratificatie worden verstrekt van respectievelijk 1/4, 1/2 en een heel maandsalaris. De gratificatie van het 25- en 40-jarig dienstverband is ingevolge de belastingwetgeving niet belast en vrij van sociale premies. Bij het berekenen van de duur der dienstbetrekking zal de diensttijd doorgebracht in dezelfde apotheek, doch bij verschillende werkgevers, als één geheel worden aangemerkt.

   

 • De werknemer heeft tegenover de werkgever recht op deelname aan de pensioenregeling zoals uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Wanneer de  werknemer bij indiensttreding niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de pensioenregeling wordt de werknemer hierover binnen één maand schriftelijk geïnformeerd door de werkgever. Daarbij wordt tevens aangegeven of, en welke diensttijd pensioengevend wordt wanneer in de toekomst aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.

 • Als een werknemer al arbeidsongeschikt was vóór 30 april 2019 en deze arbeidsongeschiktheid doorloopt na deze datum, dan zal de werkgever het bruto maandsalaris van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid aanvullen:

  1. Gedurende de eerste twaalf maanden van de arbeidsongeschiktheid tot 100%
  2. Gedurende de 13e tot en met de 15e maand tot 95%
  3. Gedurende de 16e tot en met de 18e maand tot 90%
  4. Gedurende de 19e tot en met de 24e maand tot 70%.

  Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt op of na 30 april 2019 betaalt werkgever aan de werknemer gedurende het 1e tijdvak van (maximaal) 26 weken een aanvulling tot 100% van het laatstverdiende bruto maandsalaris. Over het 2e tijdvak van (maximaal) 26 weken betaalt werkgever de werknemer een aanvulling tot 90% van het laatstverdiende bruto maandsalaris. Over het 3e tijdvak van (maximaal) 26 weken betaalt werkgever de werknemer een aanvulling tot 80% van het laatstverdiende bruto maandsalaris. Over het 4e en tevens laatste tijdvak van (maximaal) 26 weken betaalt werkgever de werknemer een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende bruto maandsalaris.

  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tijdens bovengenoemde periodes zal de aanvulling gemaximeerd zijn tot voornoemde percentages van het bruto maandsalaris dat correspondeert met het percentage arbeidsongeschiktheid.

  Indien de werknemer na beëindiging van haar arbeidsongeschiktheid haar werkzaamheden heeft hervat en binnen een termijn van 4 weken na deze hervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, zal de tweede arbeidsongeschiktheid voor de duur van de aanvullende uitkering als een voortzetting van de eerste worden beschouwd.

  1. Onder een dienstjaar wordt verstaan een diensttijd van 12 maanden. Deze diensttijd hoeft niet bij één en dezelfde werkgever te zijn doorgebracht. 
  2. Als diensttijd wordt beschouwd de tijd gedurende welke de werknemer in de apotheek werkzaam is geweest, ongeacht het aantal arbeidsuren per kalenderweek. 
  3. Bij overgang van een werknemer uit de apotheek van een apotheekhoudend arts of uit een openbare apotheek buiten Nederland, naar een apotheek van een apotheker, kan de werkgever de diensttijd, doorgebracht bij een apotheekhoudend arts en/of in een openbare apotheek buiten Nederland, delen door 2. Indien de werkgever de diensttijd halveert, zal de werknemer echter daarna voor elke periode van 6 maanden die zij in de apotheek heeft gewerkt, één dienstjaar toegerekend krijgen, tot zij het aantal dienstjaren heeft bereikt dat zij bij het achterwege laten van de halvering zou hebben bereikt.
  4. De in lid 3 vermelde mogelijkheid van halvering van dienstjaren dient niet plaats te vinden indien de werkgever de apotheekpraktijk van een apotheekhoudend arts overneemt en de desbetreffende bij de arts in dienst zijnde werknemer bij de werkgever in dienst treedt.
  5. Als diensttijd wordt niet beschouwd de periode na één jaar van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.