Hoofdstuk 8

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Artikel 49 t/m 53

 • De werkgever kan werkkleding ter beschikking stellen. De kosten verbonden aan bewassing en onderhoud van deze kleding komen ten laste van de werkgever.

 • Aan de werknemer zal een vergoeding worden verleend voor de kosten verbonden aan een warme maaltijd indien de desbetreffende werknemer, als gevolg van haar opgedragen dienst ‘s avonds, niet de mogelijkheid heeft, mede gelet op de benodigde reistijd, thuis een warme maaltijd te gebruiken. De werknemer dient de bescheiden over te leggen waaruit het bedrag per vergoeding kan worden vastgesteld, echter met een maximum van € 19,80 (peildatum 1 januari 2022).

  De vergoeding volgt het geldende prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek, op basis waarvan cao partijen jaarlijks per januari de nieuwe vergoeding zullen vaststellen.

 • De werkgever stelt de werknemer in staat om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van haar functie en, voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van werknemer komt te vervallen of werknemerniet langer in staat is deze te vervullen. De hoogte van het budget, de voorwaarden voor de besteding en de terugbetalingsregeling zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Studiekosten opgenomen in bijlage 3.

  1. De werknemer heefttegenover de werkgever aanspraak op een belastingvrijereiskostenvergoeding indien de afstand woon-werkverkeer 5,1 kilometer of meer bedraagt. De belastingvrije reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer voor de afstand woon-werk met een maximum van 35 kilometer enkele reisafstand.
  2. Indien de werknemer per openbaar vervoer reist, kunnen de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer (trein, metro, tram of bus) vergoed worden indien de afstand woon-werkverkeer 5,1 kilometer of meer bedraagt en hiervoor de vervoersbewijzen worden overlegd.
  3. De werknemer krijgt geen reiskostenvergoeding indien de werknemer beschikt over een dienstauto dan wel een dienstfiets die in eigendom is van de werkgever.
  1. De werkgever stelt de werknemer die lid is van een vakbond in staat om gebruik te maken van de mogelijkheden die de fiscus biedt tot verrekening van (een deel van) de vakbondscontributie met het bruto maandsalaris.
  2. Deze regeling wordt als volgt uitgevoerd:
   1. De werknemer betaaltde contributie zelf rechtstreeks aan de vakbond.
   2. De werknemer dient de factuur in bij de werkgever. De aanvraag moet jaarlijks vóór 1 november ingediend worden.
   3. De vergoeding zal uiterlijk in december van dat jaar plaatsvinden door de vakbondscontributie op te tellen bij het bruto maandsalaris, waarna de wettelijke inhoudingen zullen plaatsvinden. De werknemer heeft zo een bruto/netto voordeel.