Hoofdstuk 7

Vakantie en verlof

Artikel 44 t/m 48

  1. Werknemer heeft recht op 180 vakantie uren per jaar met behoud van het bruto maandsalaris (voor de berekening van het aantal vakantiedagen per jaar wordt uitgegaan van 7,2 uur per dag).
  2. Met ingang van 1 januari 2023 vervalt de opbouw van leeftijdsgebonden vakantie uren. Indien en voor zover een werknemer op 31 december 2022 aanspraak heeft op meer dan het in lid 1 genoemde aantal vakantie uren, dan behoudt werknemer dit hogere aantal vakantie uren per jaar. Werknemer ontvangt bij het stijgen van de leeftijd geen hoger aantal vakantie uren per jaar. In bijlage 2 is de oude regelingbijgevoegd die geldig is tot en met 31 december 2022.
  3. Voor de berekening van het aantal vakantie uren wordt het jaar gerekend van 1 januari tot en met 31 december en wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. De werknemer die deeltijd werkt heeft recht op vakantie uren naar rato van de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
  4. De berekening van de opbouw van de vakantie uren geschiedt naar rato van de exacte datum van in-of uitdiensttreding in enig jaar.
  5. De vakantie uren dienen -met uitzondering van de vakantie uren, die het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan -te worden opgenomen binnen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. De vakantie uren die het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan verjaren vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.
  6. In afwijking van het bepaalde in lid 5, kan in onderling overleg worden overeengekomen dat vakantie uren die het in artikel 7:634 BW genoemde minimum niet te boven gaan, ook na de vervaltermijn van zes maanden kunnen worden opgenomen.
  7. De werknemer, die door omstandigheden buiten haar wil redelijkerwijs niet in staat is haar toekomende vakantie uren geheel of gedeeltelijk op te nemen, wordt in de gelegenheid gesteld deze alsnog, op een in overleg met de werkgever vast te stellen later tijdstip, op te nemen.
  8. De werknemer heeft het recht om eenmaal per jaar tenminste 21 dagen aaneengesloten vakantie op te nemen om te voorkomen dat de zaterdag voorafgaand aan de vakantie ingeroosterd wordt. Voorts zal rekening worden gehouden met de wensen van de werknemer met betrekking tot het inroosteren van de werkzaamheden aaneensluitend op de vakantie.
  9. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie worden door de werkgever, overeenkomstig de wensen van de werknemer, vastgesteld, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De werknemer zal het verzoek tot verlof in beginsel uiterlijk twee weken van te voren schriftelijk indienen. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer haar wensen schriftelijk aan de werkgever heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer de gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer
  10.  Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt het saldo vakantie uren zoveel mogelijk in overleg tussen partijen gecorrigeerd binnende opzegtermijn. Het resterende saldo wordt uitbetaald of verrekend op de eindafrekening, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
  11.  Indien bij het einde van het dienstverband de niet genoten vakantie uren niet kunnen worden opgenomen, worden de desbetreffende vakantie uren vergoed door uitkering van het uur salaris, vermeerderd met vakantietoeslag, voor elk niet genoten vakantie uur.
  1. Het bepaalde in dit artikel geldt als minimumregeling, waarvan het de werkgever vrij staat naar boven af te wijken ten gunste van de werknemer.
  2. In lid 4 van dit artikel wordt geregistreerd partnerschap gelijk gesteld met het huwelijk.
  3. Indien de werknemer op de desbetreffende dag of dagen ongeacht het aantal uren arbeid zou moeten verrichten, wordt bijzonder verlof met behoud van salaris verleend volgens de navolgende systematiek:

   Omstandigheid Maximale periode Bijzonderheden
   Huwelijk werknemer 3 dagen Dag van de huwelijksvoltrekking en de twee dagen daarna voor zover dit op dagen valt waarop werknemer werkzaamheden dient te verrichten.
   Huwelijk van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad 1 dag Dag van de huwelijksvoltrekking voor zover werknemer op deze dag werkzaamheden dient te verrichten.
   Overlijden relatiepartner, bloed- en aanverwanten in de 1e graad, broer en zus 1 week Eenmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week op te nemen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis of crematie.
   Rouwverlof van de werknemer in verband met het overlijden van de relatiepartner of 1e graad bloed- en aanverwant van de werknemer 1 week Eenmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week na de dag van de begrafenis of crematie.
   Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad, niet zijnde broer of zus 1 dag Dag van de begrafenis of crematie voor zover dit op een dag valt waarop werknemer werkzaamheden dient te verrichten. Het verlof is drie dagen, indien de werknemer is belastmet het regelen van de begrafenis of crematie van bloed- en aanverwanten in de 2e graad.
   Het 25-, 40- , 50-, 60, 70 jarige
   huwelijksjubileum van de werknemer en  bloedverwanten in de 1e graad
   1 dag  
   Verhuizing 1 dag Maximaal 1 dag per periode van 365 dagen.
   Noodzakelijke medische behandeling De benodigde tijd Gedurende de daarvoor benodigde tijd indien de werknemer de daarvoor dichtstbijzijnde hulpverlener heeft geconsulteerd (tenzij doorverwezen wordt naar een verder afgelegen hulpverlener). De parttime werknemer dient zoveel mogelijk in eigen tijd de (noodzakelijke) medische behandeling te ondergaan.
   Als de werknemer als kaderlid van een
   werknemersorganisatie waarvan werknemer lid is vakbondsactiviteiten verricht, zoals het bijwonen van cao-overleggen, pensioen overleggen, (PMA) en (eigen) 
   kadervergaderingen.
   De benodigde tijd De vakbondsfaciliteiten mogen de normale voortgang van het bedrijf niet schaden.
   De werkgever kan de kosten voor deze werkzaamheden / de gemaakte (rooster) uren declareren bij de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). Reeds vergoedde kosten zoals vacatiegelden, worden buiten beschouwing gelaten.
   Voor het door leden van een  werknemersorganisaties volgen van scholing
   en vormingscursussen op vakbondsinstituten
   Eén cursus van maximaal 3 dagen per jaar Maximum van 3 leden per apotheek, behoudens bijzondere omstandigheden zulks ter beoordeling van de werkgever.

   4. De graad van bloedverwantschap wordt bepaald door het aantal geboorten, die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, een wettiging of een adoptie als geboorte. Door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat tussen de ene partner en een bloedverwant van de andere partner aanverwantschap in dezelfde graad als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere partner en diens bloedverwant. In onderstaand schema worden de graden van bloed-en aanverwantschap overzichtelijk uitgebeeld:
  Graad Betrokkenen Betrokkenen Betrokkenen
  1e
  2e
  3e
  Moeder, vader
  Grootmoeder, grootvader
  Tante, oom
  Dochter, zoon
  Zus, broer
  Nicht, neef
  Kleindochter, kleinzoon  1. De werknemer heeft recht op eenmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week aan betaald verlof indien de relatiepartnervan werknemer, of degene van wie de werknemer het kind heeft erkend,is bevallen van een kind. Dit verlof dient binnen vier weken na de geboorte van het kind te worden opgenomen.
  2. Ingeval het geboorteverlof is opgenomen heeft de werknemer die in aanmerking komt voor het verlof in lid 1, recht op aanvullend geboorteverlof gedurende vijfmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week. Hier bestaat alleen recht op als het geboorteverlof tijdig is opgenomen. Het aanvullendgeboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte opgenomen te worden. Werkgever vult bij kinderen geboren op of na 1 juli 2022 de wettelijke uitkering aan tot 100% van het bruto maandsalaris met volledige pensioenopbouw over de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
   
  1. De werknemer heeft recht op tienmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week aan betaald verlof indien werknemer een kind adopteert of langdurig (volledigen meer dan één jaar) in pleegzorg krijgt. Werkgever vult de wettelijke uitkering aan tot 100% van het bruto maandsalaris met volledige pensioenopbouw over de gemiddelde contractuele arbeidsduur. Het recht is opgebouwd uit zesmaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week(basis recht)en viermaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week(aanvullend recht).
  2. Het verlof moet worden opgenomen tussen vier weken voor de datum waarop het kind in het gezin komt en tweeëntwintig weken na de komst van het kind.
  3. Aanspraak op hetin lid 1genoemde aanvullende recht opadoptie-en pleegzorgverlof, zijnde viermaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per week, is ook van toepassing op de werknemerdie reeds voor 1 juli 2022 een kind heeftgeadopteerd of langdurig een kind in pleegzorg heeftgekregen, mits dit verlof wordt opgenomen uiterlijk tweeëntwintig weken na de komst van het kind. Tweeëntwintig weken na de komst van het kind kan geen adoptie-en pleegzorgverlof meer worden opgenomen.
 • Indien de werknemer op de desbetreffende dag of dagen arbeid zou moeten verrichten, wordt verlof met behoud van salaris verleend voor de noodzakelijke verzorging door de werknemer zelf in verband met ziekte van de relatiepartner, bloed-en aanverwanten in de 1e en 2e graad, een kind van de relatiepartner, pleegkinderen en pleegouders, degene die (zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie) deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer of degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend, gedurende tweemaal de gemiddelde contractuele arbeidsduur per weekin een periode van één jaar.