Menu

Vakantieuren

Hoe zit het nu precies met je vakantie-uren? Welke uren moet je opnemen en welke uren mogen langer blijven staan? En zijn er ook uren die komen te vervallen?

Wettelijke vakantie-uren
Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantie-uren per jaar. Dit is 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Als je bijvoorbeeld het hele jaar 36 uur per week werkt, heb je recht op 4 x 36 = 144 vakantie-uren per jaar. Daarmee kan je in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. Je kunt je vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens je vakantie betaalt je werkgever je loon door.

Bovenwettelijke vakantie-uren
De cao spreekt over bovenwettelijke vakantie-uren.

In de cao staat dat je recht hebt op 172,8 uur vakantie als je onder de 45 jaar bent en bij een fulltime dienstverband. Zie artikel 32 lid 1 blz. 21. Hiervan is 144 uur wettelijk ( 4 x je contracturen), dan hou je nog een saldo over van 28,8 uur, dit zijn bovenwettelijk uren (bovenop je wettelijke uren).

Niet opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen een half jaar na opbouwjaar
Wettelijke vakantie-uren die je niet hebt opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Vakantie-uren die je bijvoorbeeld in 2020 hebt opgebouwd, vervallen op 1 juli 2021.
Conform de Cao Apotheken Artikel 32 kun je met je werkgever in overleg gaan of je jouw niet opgenomen vakantie-uren op een later moment kunt opnemen, zie artikel 32 lid 5 en 6*. Bijvoorbeeld: als je niet in staat was je wettelijke vakantie-uren op tijd op te nemen, omdat je daarvoor te ziek was.

Uren in Balans
In Uren in Balans rekent het systeem automatisch de vakantie-uren per jaar uit. In januari krijg je 4 x je contracturen aan “wettelijk nieuw”. De overige uren die je meer opbouwt aan de hand van de cao zie je terug onder het kopje “bovenwettelijk” die worden opgeteld bij de uren die je over had van 2020.

Als je de wettelijke uren van 2020 niet volledig hebt opgemaakt zie je die in januari terug bij “Wettelijk oud”. Deze uren dien je dus voor 1 juli op te maken, zie artikel 32 lid 4, 5 en 6*.

Eventueel kan je ook nog “Bovenwettelijke oud”-uren hebben staan, dat zijn de uren die de verjaringstermijn van 5 jaar hebben bereikt. Deze uren komen aan het eind van het lopende jaar te vervallen en moeten na wettelijk oud uren als eerste opgemaakt worden.

*Cao Apotheken Artikel 32 Vakantie bladzijde 21
Lid 4. De vakantie dient - met uitzondering van de vakantie-uren, die het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan - te worden opgenomen binnen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. De vakantie-uren die het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te boven gaan verjaren vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.

Lid 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4, kan in onderling overleg worden overeengekomen dat vakantie-uren die het in artikel 7:634 BW genoemde minimum niet te boven gaan, ook na de vervaldatum van zes maanden kunnen worden opgenomen.

Lid 6. De werknemer, die door omstandigheden buiten haar wil redelijkerwijs niet in staat is haar toekomende vakantie-uren geheel of gedeeltelijk op te nemen, wordt in de gelegenheid gesteld deze alsnog, op een in overleg met de werkgever vast te stellen later tijdstip, op te nemen.