Hoofdstuk 9

Werkomstandigheden en adviescommissie arbeidsvoorwaarden

Artikel 54 t/m 57

 • De werkgever verplicht zich een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, welke depersoonlijke aansprakelijkheid van werknemer dekt voor schade, aan derden toegebracht in deuitvoering van haar functie.
  De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuelemogelijkheid van regres op de werknemer.
  Eén en ander behoudens voor de gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet, roekeloosheid ofgrove schuld van de werknemer.

  1. De werknemer heefthet recht haar belangen bij de werkgever te bepleiten.
  2. Onverminderd de bevoegdheid van de werknemer persoonlijk haar belangen bij de werkgever te bepleiten, stelt de werkgever de vertegenwoordiger(s) van de werknemer, op een daartoe strekkend verzoek van de werknemer of haar vertegenwoordiger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of schriftelijk,alleen dan wel tezamen met de werknemer, de belangen van de werknemer bij de werkgever te bepleiten.
  1. Er bestaat een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden, die tot taak heeft te adviseren bij verschil van mening omtrent de interpretatie van de bepalingen van deze overeenkomst. De commissie kan tevens in incidentele gevallen vergunning verlenen tot noodzakelijke afwijkingen van deze overeenkomst die gerechtvaardigd kunnen worden door hetgeen redelijk en billijk wordt geacht.
  2. De Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden bestaat uit vier leden, waarvan er 2 wordenaangewezen door de WZOA en ASKA en 2 door de indoor de FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, en wel door elk van deze organisaties1 lid.
  3. Op dezelfde wijze als in het vorige lid is bepaald, worden 4 plaatsvervangende leden aangewezen.
  4. De samenstelling van de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en haar werkwijze, is geregeld in een reglement, dat als bijlage 4bij dezeovereenkomst is gevoegd en geacht wordt daarvan deel uit te maken.
 • De werknemer heefthet recht op grond van ernstigegewetensbezwaren het uitvoeren van bepaaldeopdrachten te weigeren.