Intro
Onderwijs Apotheken / werkveld SBA SSB
Sociale partijen KAOF KNMP Optima Farma
×

“Opleiden doe je samen”

De AA in opleiding

Leidraad voor samenwerken in de regio

Bij het opleiden van de apothekersassistent spelen verschillende partijen een rol. Allemaal hebben ze een gezamenlijk doel; een startende apothekersassistent zo goed mogelijk opleiden. Hoe beter iedereen, maar vooral scholen en apotheken regionaal samenwerken, hoe beter de startende apothekersassistent in staat is om het dagelijkse werk in de apotheek goed uit te voeren.

Goede samenwerking draagt bij aan betere starters op de arbeidsmarkt. Dat willen we toch allemaal? Deze leidraad geeft je inzicht in welke bijdrage jij hier aan kunt leveren. Klik alle spots aan en je krijgt inzicht in:

 • de belangrijkste partijen bij het opleiden van een apothekersassistent;
 • wat regionale samenwerking jou en andere partijen oplevert;
 • wat jij vanuit jouw werkomgeving kunt doen om de eerste stappen te zetten naar resultaatgerichte regionale samenwerking aan de hand van praktische tips.

Als alle partijen hun spot op samenwerken richten en daarmee dus ook op de apothekersassistent, behaalt iedereen zijn doel. Klik alle spots aan en je ziet het eindresultaat!

×

Wil je de leidraad nog beter laten aansluiten op je situatie. Geef dan aan waar je werkt.

in het onderwijs in een apotheek geen van beide

Rol van het onderwijs

De AA in opleiding

De ROC’s en particuliere opleidingen vormen de basis van het beroepsonderwijs. Hier krijgt de toekomstige apothekersassistent de theoretische kennis van het vak. Hiervoor gebruikt het onderwijs het kwalificatiedossier waarin op hoofdlijnen staat wat een assistent moet kennen en kunnen als ze van de opleiding komt. Om dat nog concreter te maken hebben opleiders en werkveld onder coördinatie van de SBA het servicedocument ontwikkeld. Dit is een praktische vertaling van het kwalificatiedossier. Het onderwijs zorgt voor een effectieve leeromgeving, gekwalificeerde docenten, voldoende stageplaatsen en regionale afstemming/samenwerking met het werkveld.

Wat levert investeren in samenwerken op?
 • Verwachtingen rondom stages kunnen beter op elkaar worden afgestemd.
 • Kennis over wat speelt en actueel is in het werkveld en dit vertalen naar het onderwijs.
 • De contacten met stagebegeleiders in de apotheek verbetert.
 • Stages lopen door goed contact soepeler.
 • Tevreden apotheken die stageplaatsen willen blijven aanbieden.
 • Het plaatsen van stagiairs wordt makkelijker.
 • De begeleiding in de apotheek van stagiairs verbetert.
 • Het leidt tot een hogere kwaliteit van de apothekersassistent.
Tips voor samenwerken
 • Organiseer een docentstage in de apotheek.
  Meer informatie.
 • Organiseer eens een alumnidag. Net gediplomeerden zijn de stagebegeleiders van morgen. Houd contact! Download het stappenplan.
 • Breng alle regionale partijen in kaart zodat je weet met wie je om tafel wil. Download infosheet Regionale partijen.
 • Neem het initiatief om een overleg te plannen met verschillende partijen in de regio.
 • Zorg voor een agenda en een terugkoppeling na het overleg. Plan aan het eind van het overleg een nieuwe datum voor het volgend overleg. Download infosheet Agenda.
 • Plan ongeveer twee keer per jaar een regionaal overleg met alle betrokken partijen.
 • Stel iemand aan als coördinator van de overleggen.
 • Stel jaarlijks een stageprotocol voor alle stages op: wie gaat, wanneer en hoe lang op stage, hoe worden stagiairs en stageplaatsen gematcht. Download infosheet Stageprotocol.

Rol van het onderwijs

De AA in opleiding

Jullie vormen als opleiders de basis van het beroepsonderwijs. Bij jullie krijgt de toekomstige apothekersassistent de theoretische kennis van het vak. Hiervoor gebruiken jullie het kwalificatiedossier waarin op hoofdlijnen staat wat een assistent moet kennen en kunnen als ze van de opleiding komt. Het servicedocument is een praktische vertaling van het kwalificatiedossier en geeft jullie concrete handvatten voor de vertaling van het kwalificatiedossier naar het lesprogramma dat jullie aanbieden. Het servicedocument is ontwikkeld door opleiders en werkveld onder coördinatie van de SBA. Jullie dragen zorg voor een effectieve leeromgeving, gekwalificeerde docenten, voldoende stageplaatsen en regionale afstemming/samenwerking met het werkveld.

Wat levert investeren in samenwerken je op?
 • Je kunt de verwachtingen rondom stages goed afstemmen met de apotheek.
 • Je krijgt kennis over wat speelt en actueel is in het werkveld en kan dit vertalen naar het onderwijs.
 • Je contacten met stagebegeleiders in de apotheek verbeteren.
 • Stages lopen soepeler.
 • Tevreden apotheken die wel weer stageplaatsen willen aanbieden.
 • Je kunt stagiairs makkelijker plaatsen.
 • De begeleiding in de apotheek van stagiairs verbetert.
 • Het leidt tot een hogere kwaliteit van de (toekomstige) apothekersassistent.
Tips voor samenwerken
 • Organiseer voor je docenten een docentstage in de apotheek.
  Meer informatie.
 • Organiseer voor je oud studenten eens een alumnidag. Net gediplomeerden zijn de stagebegeleiders van morgen. Houd contact! Download het stappenplan.
 • Breng de regionale partijen in kaart die voor jullie belangrijk zijn. Download infosheet Regionale partijen.
 • Neem zelf het initiatief om met de verschillende partijen in de regio overleg te plannen.
 • Zorg voor een agenda en een terugkoppeling na het overleg. Download infosheet Agenda.
 • Stel iemand aan als coördinator van het overleggen.
 • Plan aan het eind van het eerste overleg een nieuwe datum voor het vervolgoverleg in.
 • Plan ongeveer twee keer per jaar een regionaal overleg met alle betrokken partijen.
 • Stel jaarlijks een stageprotocol op voor alle stages: wie gaat, wanneer en hoe lang op stage, hoe worden stagiairs en stageplaatsen gematcht. Download infosheet Stageprotocol.

×

Wil je de leidraad nog beter laten aansluiten op je situatie. Geef dan aan waar je werkt.

in het onderwijs in een apotheek geen van beide

Rol van de apotheek/ het werkveld

De AA in opleiding

De apotheken zorgen ervoor dat de assistenten in opleiding hun theoretische kennis kunnen oefenen in de praktijk. Hierdoor vergroot ook de praktische kennis van de leerlingen. Kennis die noodzakelijk is voor het behalen van het diploma voor Apothekersassistent. Apotheken stellen hiertoe stageplaatsen beschikbaar en zorgen voor een stagebegeleider die een cursus over leerlingbegeleiding heeft gevolgd. Apotheken geven feedback aan de opleiding over de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de stage.

Wat levert investeren in samenwerken op?
 • Duidelijke afspraken over wat er verwacht wordt van de apotheek.
 • Duidelijke afspraken over wat de apotheek mag verwachten van de stagiair.
 • Stagebegeleiding kost minder tijd door meer duidelijkheid.
 • Invloed op de kennis en kunde van de startende apothekersassistent.
 • Betere aansluiting van de kennis van de stagiair op de praktijk.
 • Hogere praktische kwaliteit van de startende apothekersassistent.
Tips voor samenwerken
 • Openstaan voor deelname aan een structureel overleg.
 • Feedbackgeven over het verloop van een stage in de apotheek. Wat valt stagebegeleiders op en waar lopen ze tegen aan?
 • Stagebegeleiders/docenten van school uitnodigen voor een docentstage in de apotheek.
  Meer informatie.
 • Een dag(deel) meelopen op school.
 • Vraag om één aanspreekpunt bij de opleider.
 • Een of twee vast stagebegeleiders in de apotheek aanstellen en die hier voor opleiden.
 • Visie over de toekomst van het beroep apothekersassistent delen en wat dit betekent voor het onderwijs. Met school maar ook met de SBA.

Rol van de apotheek/ het werkveld

De AA in opleiding

In de apotheek zorgen jullie ervoor dat de assistenten in opleiding hun theoretische kennis kunnen oefenen in de praktijk. Hierdoor geven jullie ze praktische kennis. Kennis die noodzakelijk is voor het behalen van het diploma voor Apothekersassistent. Jullie bieden stageplaatsen aan en zorgen voor een goede stagebegeleider die een cursus over leerlingbegeleiding heeft gevolgd. Jullie geven feedback aan de opleiding over de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de stage.

Wat levert investeren in samenwerken je op?
 • Duidelijke afspraken over wat er van jullie in de apotheek verwacht wordt.
 • Duidelijke afspraken over wat jullie mogen verwachten van de stagiair.
 • Stagebegeleiding kost jullie minder tijd door meer duidelijkheid tussen school, stagiair en jullie.
 • Je hebt invloed op de kennis en kunde van de startende apothekersassistent.
 • Je draagt bij aan een betere aansluiting van de kennis van de stagiair op de praktijk.
 • Hogere praktische kwaliteit van de startende apothekersassistent.
Tips voor samenwerken
 • Je kunt openstaan voor deelname aan een structureel overleg.
 • Geef bruikbare feedback over het verloop van een stage. Wat valt je op en waar loop je tegen aan?
 • Nodig de stagebegeleiders uit voor een docentstage in de apotheek.
  Meer informatie.
 • Loop zelf eens een dag(deel) mee op school.
 • Vraag bij de opleider om één aanspreekpunt.
 • Stel in je apotheek een of twee vast stagebegeleiders aan en leidt ze op voor die taak.
 • Deel je visie over de toekomst van het beroep apothekersassistent en wat dit betekent voor het onderwijs. Met school maar ook met de SBA.×

Rol van de SBA

De AA in opleiding

De SBA zet zich namens de branche openbare apotheken in voor een betere afstemming tussen opleiding en beroepspraktijk. De SBA doet hier onderzoek naar, adviseert en coördineert verschillende acties op dit gebied. Daarnaast behartigt de SBA de belangen van de branche op landelijk niveau bij de SBB en organiseert zij themadagen voor docenten en stagebegeleiders.

Wat levert investeren in samenwerken op?
 • Betere aansluiting van de startende apothekersassistent op de praktijk.
 • Meer bereidheid bij apotheken om stageplaatsen aan te bieden.
 • Meer tevredenheid bij apotheken over kwaliteit van de startende apothekersassistent.
 • Voldoende instroom op de arbeidsmarkt van nieuwe apothekersassistenten.
 • Hogere kwaliteit van de apothekersassistent.
Tips voor onderwijs en apotheken
 • Maak gebruik van de expertise en het netwerk van de SBA projectleider en/of SBA-regioadviseur. Lever input wat de SBA kan meenemen in het landelijk overleg.
 • Denk mee met de SBA over de toekomst van het vak Apothekersassistent en wat dit betekent voor het opleiden van nieuwe Apothekersassistenten.

  Je kunt hiervoor terecht bij Irene Wolff, projectleider Arbeidsmarkt en onderwijs, i.wolff@sbaweb.nl, Telefoon: 030 600 85 32.

×

Rol van de SBB

De AA in opleiding

SBB staat voor Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Zij zorgt op landelijk niveau samen met het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs voor een optimale aansluiting van Mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt. Het erkennen van de apotheek als leerwerkbedrijven wordt sinds 1 augustus 2015 niet meer door Calibris gedaan, maar door de SBB. Daarnaast is SBB nu verantwoordelijk voor het onderhouden van de kwalificatiedossiers.

Wat levert investeren in samenwerken op?
 • Beter aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.
 • Duidelijke afspraken en samenwerking zorgt voor grotere bereidheid voor het aanbieden van stageplaatsen.
 • Meer tevredenheid bij het bedrijfsleven over de startende assistent.
Tips voor samenwerken
 • Betrek een adviseur van SBB die leerbedrijven erkend, bij je regionaal overleg. Meer informatie.
 • Houdt de ontwikkelingen in de gaten via www.s-bb.nl.

×

Sociale partijen

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor het maken van afspraken over het opleiden van beroepskrachten. In de openbare apotheekbranche zijn dit aan werkgeverszijde: de Vereniging van Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA). Aan werknemerszijde zijn dit: FNV en CNV Zorg & Welzijn. Dit zijn eveneens de partijen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de SBA en de SBA opdracht hebben gegeven hen te vertegenwoordigen op het thema aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt.
×

KAOF

KAOF staat voor Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie en is opgericht door sociale partijen. Het doel van de Stichting is het bevorderen en aantoonbaar maken van de deskundigheid van apothekersassistenten die werkzaam zijn in openbare apotheken door middel van het voeren van een kwaliteitsregister. Startende apothekersassistenten kunnen zich inschrijven en worden daarmee gestimuleerd hun kennis op peil te houden.
×

KNMP

De KNMP is de beroepsvereniging voor apothekers. De Commissie Opleidingen van de KNMP adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie. De commissie organiseert de jaarlijkse platformdag voor docenten betrokken bij de apothekersassistentenopleidingen. Een beleidsadviseur van de KNMP neemt op landelijk niveau deel aan het overleg over dit onderwerp.
×

Optima Farma

Optima Farma, de beroepsvereniging van en voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers.
Deze pagina maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer uitleg. ×
Vereniging van Zelfstandige Apotheken (VZA)
(Deze pagina opent in een nieuw venster)
KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers
(Deze pagina opent in een nieuw venster)